Walim, dnia  29.08.2014 r.

 

OGŁOSZENIE Nr  22/ 2014

Wójt Gminy Walim ogłasza

   

 pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki  stanowiącej własność Gminy Walim :

 Działka nr  330/13 o pow. 35 m 2 położona w  Walimiu przy ulicy Wyszyńskiego obok numeru 34- 36, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  330/14 do działki nr 330/4 stanowiącej  drogę wewnętrzną gminną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  C.2 35 M/U - teren zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych, możliwa lokalizacja obiektów gospodarczych w tym garaży.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071382/8 . Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 

Cena wywoławcza –    1940, 00 zł.

 do uzyskanej  w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT ( aktualna stawka 23 %)

Wadium -   190, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się  1 października 2014 r. o godzinie  10 00  w siedzibie Urzędu Gminy

 w Walimiu ul. Boczna nr 9 ( pokój nr 1)

 

Nieruchomość jest wolna  od obciążeń oraz praw osób trzecich.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia  25 września  2014 roku  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP.S.A.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Na wpłacie należy podać numer działki, której dotyczy przetarg.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

 

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia :

-         kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości oraz

-         kosztów sporządzenia dokumentacji   w kwocie  584 zł. 

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia  21.08.2014 r. 

 Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim,  pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega   opublikowaniu na stronie internetowej   w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim – ( www.walim.pl : menu Dla inwestora – Przetargi i ogłoszenia ).