Walim, dnia    24.07.2014 r.

OGŁOSZENIE Nr   21/2014

Wójt Gminy Walim ogłasza

  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek  stanowiących własność Gminy Walim :

1/ Działka nr 267/7 o pow. 2194 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071914/7.

Cena wywoławcza -     34 000, 00 zł. do uzyskanej  w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT ( aktualna stawka 23 %)

Wadium -    3 400, 00 zł.

Przetarg odbędzie  się   16 września  2014  r. o godzinie  10 00

2/ Działka nr 267/8 o pow. 2198 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071914/7.

Cena wywoławcza -     34 000, 00 zł. do uzyskanej  w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT ( aktualna stawka 23 %)

Wadium -    3 400, 00 zł.

Przetarg odbędzie  się   16 września  2014  r. o godzinie  11 00

 3/ Działka nr  272/9 o pow. 2300 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071906/8.

Cena wywoławcza -   44 000, 00 zł. do uzyskanej  w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT ( aktualna stawka 23 %)

Wadium -    4 400, 00 zł.

Przetarg odbędzie  się    16 września   2014  r. o godzinie  12 00

4/ Działka nr  272/10 o pow. 2353 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071906/8.

Cena wywoławcza -   45 000, 00 zł. do uzyskanej  w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT ( aktualna stawka 23 %)

Wadium -    4 500, 00 zł.

Przetarg odbędzie  się  16 września  2014  r. o godzinie  13 00

5/ Działka nr  272/11 o pow. 2257 m 2 położona w  Dziećmorowicach - Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana w sąsiedztwie użytków zielonych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta Numer SW1W/ 00071906/8.

Cena wywoławcza -   43 000, 00 zł. do uzyskanej  w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT ( aktualna stawka 23 %)

Wadium -    4 300, 00 zł.

Przetarg odbędzie  się  16 września  2014  r. o godzinie  14 00

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy

w Walimiu ul. Boczna nr 9

Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz praw osób trzecich.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia    10 września  2014 roku  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP.S.A.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Na wpłacie należy podać numer działki, której dotyczy przetarg.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym na sprzedaż ww. działek zostały przeprowadzone 01 lipca 2014 r.

Przetargi zostaną  przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dniu  15 maja 2014 r.

Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 , 58 -320 Walim - pok. nr 7 lub. tel. 74 8494 350