Walim, dnia  24.07.2014 r .

OGŁOSZENIE  Nr   20/2014

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

 drugi przetarg ustny ograniczony na  sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste  n/w nieruchomości:

 

Oznaczenie nieruchomości 

Opis

 nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

w złotych

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

SW1W/

00022353/8

Obręb  Walim

  Działka nr

  412/13

 pow.

 223 m 2

 Działka niezabudowana, położona przy potoku Walimka, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania  działek  sąsiednich nr : 412/6, 412/9 oraz 412/7.  Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne -  sieć kanalizacyjna i wodociągowa.

 Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: C2. 30 M/U - tereny zabudowy mieszkaniowej

 ( jednorodzinnej i wielorodzinnej )oraz usług nieuciążliwych.   Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

  5 700 zł-

-  w przypadku sprzedaży działki  do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

- w przypadku   oddania w użytkowanie wieczyste pierwsza opłata wynosi 25 % ceny uzyskanej w przetargu + 23 % VAT, opłaty roczne  na cele usługowe

3 %  ceny + 23 % VAT.

Opłata roczna może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku.

600 zł,-

Przetarg jest ograniczony  do właścicieli  nieruchomości przyległych, które stanowią działki nr 412/6 i 412/9 oraz do użytkownika wieczystego działki numer 412/7. Działka ze względu na kształt, położenie przy potoku oraz przebiegające uzbrojenie podziemne ( sieć wodociągowa i kanalizacyjna)  nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania działek sąsiednich.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9                                                                       

 dnia  09 września  2014 roku o godzinie 12 00

 

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu jest złożenie dokumentu potwierdzającego własność działki sąsiadującej ze zbywaną nieruchomością w Urzędzie Gminy w Walimiu (pok. Nr 7) do dnia  03 września 2014 r. oraz dokonanie wpłaty wadium nie później niż do dnia  03 września 2014 r. na konto Gminy Walim,  58-320 Walim, ul. Boczna 9 Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu osób zakwalifikowanych do udziału  w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu  lub pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowiąca 25 % ceny osiągniętej w przetargu  płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości oraz kosztów sporządzenia dokumentacji działki w kwocie  935,50 zł.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym.

Nabywca wyrazi zgodę na nieodpłatne wejście służb technicznych na w/w działkę w przypadku awarii, względnie potrzeby remontu bądź modernizacji uzbrojenia terenu - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, znajdującej  się na tej działce, natomiast ewentualne szkody nimi spowodowane likwidowane będą  według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu   15.05.2014 r.

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym został przeprowadzony

 04 lipca 2014 r.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń we wsi  Walim  oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim - ( www.walim.pl  : menu  Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ). 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350.