Walim, dnia 12.06.2014 r.

Ogłoszenie  Nr  18/2014

               Wójt Gminy Walim

ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego na I piętrze  budynku  w  Jugowicach przy ulicy Głównej nr 30, złożonego z dwóch pokoi o łącznej powierzchni użytkowej  40,00 m 2  oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 32,70 m 2,   wraz  z udziałem wynoszącym  1312/10 000 części we wspólnych częściach budynku  i jego  urządzeniach  oraz   w działce gruntu numer  104/1 o powierzchni 2341 m 2 na której położony jest powyższy budynek.

1/ Nieruchomość   stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i  wykazana jest w księdze wieczystej   Nr  SW1W/00087118/2.

2/ Cenę wywoławczą do rokowań ustala się w wysokości  12 300, 00 zł. 

3/ Przetargi  zakończone wynikiem negatywnym  przeprowadzono 08.01.2014 r. oraz  21.02.2014 r. natomiast rokowania przeprowadzono 29.04.2014 r.

4/ Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać   w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 pokój nr 1  najpóźniej do dnia  15 lipca 2014 r. w  formie pisemnej w zamkniętych kopertach ( z napisem : zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego  w  Jugowicach  przy ulicy  Głównej nr 30/3)    do zgłoszenia należy dołączyć kopię  dowodu wpłaty  zaliczki.

5/ Zgłoszenie powinno zawierać :

- imię, nazwisko i adres albo nazwę  lub firmę oraz siedzibę, jeżeli  zgłaszającym  jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty .

6/ Rokowania  zostaną przeprowadzone   w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, 

ul. Boczna nr 9,     21  lipca  2014   r. o godzinie  11 00 .

7/ Warunkiem przystąpienia do rokowań jest dokonanie wpłaty  zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w kwocie   1200,00 zł,-  Zaliczkę można wpłacać  gotówką w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim  Nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nie później niż do dnia  15 lipca 2014 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Termin umowy notarialnej  zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia  przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie do zawarcia umowy powoduje przepadek  wpłaconej zaliczki.

8/ Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich  oferentów, drugi ustny etap przy udziale  oferentów których zgłoszenia zostały  zakwalifikowane  do udziału w tej części, przeprowadzając rokowania  osobno z każdą z osób. Cel  prowadzenia rokowań - uzyskanie najwyższej ceny.

9/ Zastrzega się, że komisji przysługuje  prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

10/ Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem  nieruchomości :

 - opłata sądowa i notarialna.

11/ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami upłynął  14 listopada 2013 roku.

 12/ Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń. 

13/ Szczegółowe  informacje o warunkach  rokowań można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu lub pod numerem telefonu  74  8494 350 .

14/ Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.bip.Walim.pl