Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 161530-2014 z dnia 2014-05-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy. ...
Termin składania ofert: 2014-05-29


Grodno/18/2014                                                                                         Walim, 21.10.2014 r.

Walim: Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy
Numer ogłoszenia: 351048 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161530 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy. Zakres robót objętych zamówieniem: - zabezpieczenia zagrożonej osunięciem skarpy, zabezpieczenie skarpy nowym murem oporowym, estetyzacja zewnętrznych powierzchni muru oporowego - utwardzenie i profilowanie nawierzchni tarasu wewnętrznego przy budynku bramnym z instalacją odwodnieniową - izolacja przeciwwilgociowa murów budynku bramnego, - wymiana stolarki okiennej budynku bramnego na stylizowaną historycznie - konserwacja i wzmocnienie połączenia z murem kamiennego portalu bramy wejściowej budynku bramnego - wykonanie wykopów liniowych i obiektowych wraz z umocnieniem ścian wykopów i zasypką - wyrównanie plantowanie dna wykopu wraz z wykonaniem posypki z piasku - montaż kanalizacji deszczowej z rur PVC - montaż studni rewizyjnych z tworzywa PP - montaż studni chłonnej z kręgów betonowych - wykonanie zbiornika retencyjnego ze skrzynek rozsączających - montaż odwodnienia liniowego - montaż osadników deszczowych podrynnowych bez syfonu - wykonanie drenażu opaskowego z rur PVC. Zamawiający informuje, że teren na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia jest trudno dostępny - Zamek Grodno znajduje się na skale na poziomie +445,0 m. n. p. m. Różnica poziomów pomiędzy zjazdem z drogi powiatowej a zamkiem wynosi 66 m. Droga jest w zarządzie Lasów Państwowych i należy uzyskać zgodę na wykorzystanie drogi w celach transportowych. Szerokość drogi to ok. 3,0 m., nawierzchnia gruntowa utwardzona kamieniem miejscowym. Wykonawca dokona zabezpieczenia oraz oznakowania terenu budowy przed dostępem osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 6 Wzór umowy - zał. nr 7 Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 Decyzja RDOŚ z dn. 02.04.2014 r. UWAGA: Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny, jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowywania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań, określonym w pkt VII niniejszej SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.11.10.00-8, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TERRA TEMPUS Sp. z o.o., Ul. Oleśnicka 15A/22, 50-320 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 528455,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 594201,57
 • Oferta z najniższą ceną: 594201,57 / Oferta z najwyższą ceną: 594201,57
 • Waluta: PLN.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman


 

Grodno/18/2014                                                                                                                      Walim, 03.06.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Grodno/18/2014

Nazwa zadania: "Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy"

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 1) złożoną przez Wykonawcę:

 

TERRA TEMPUS Sp. z o.o.

Ul. Oleśnicka 15A/22

50-320 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 594 201,57PLN brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 09.06.2014 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 8.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

Punkty

1

TERRA TEMPUS Sp. z o.o.

Ul. Oleśnicka 15A/22

50-320 Wrocław

594 201,57

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Z up. Wójta

Kierownik Ref. RiGG

Marianna Gałkowska

 


 UWAGA!!!

Odpowiedzi na pytania z dn. 21.05.2014 r.


Pyt. 1 Czy na czas prac remontowo-budowlanych objętych SIWZ Zamawiający planuje wyłączyć obiekt z ruchu turystycznego (zwiedzanie zamku, imprezy, itp.) ? Jeżeli nie to prosimy o podanie informacji o planowanych imprezach, które mogą kolidować z robotami budowlanymi, wskazanie zastępczych dróg i szlaków dla turystów i zwiedzających obejmujących drogę komunikacyjną na dziedziniec zamkowy.
Odp. 1 Zamawiający nie planuje wyłączyć obiektu z ruchu turystycznego.

Pyt. 2 Czy Zamawiający posiada przekrój geotechniczny A-A'i profil otworu 3 (rzędna 434,7) oraz właściwe załączniki do dokumentacji geotechnicznej załączonej do SIWZ (załączniki 4 są tym samym co przekrój geotechniczny 4). Jeżeli tak to prosimy o załączenie ich do dokumentacji SIWZ, a jeżeli nie to na jakiej podstawie wyznaczono posadowienie nowego muru oporowego i przebieg warstw geotechnicznych?
Odp. 2 Zamieszczono przekrój geotechniczny A-A' na stronie internetowej Zamawiającego.

Pyt. 3 Czy w kosztorysie oferent ma przyjąć własną kalkulację dla prac związanych z dylatacją muru oporowego wobec braku w przedmiarze?
Odp. 3 Tak.

Pyt. 4 Jaki kolor, rodzaj kamienia (rodzaj skały) ma przyjąć oferent na wykonanie bruku platformy i czy kierować się przy wykonawstwie (wielkość kamieni) wizualizacją nr rysunku A.11 czy tez detalem budowy nawierzchni nr rysunku A.7 ?
Odp. 4 Przyjąć kolor gnejsu. Wykonawca ma kierować się detalem budowy nawierzchni.

Pyt. 5 Czy przy wykonawstwie okładziny muru oporowego wykonanego z kamienia lokalnego (gnejs) kierować się wizualizacją nr rysunku A.11 czy też opisem w projekcie o wielkości kamienia około 15 cm?
Odp. 5 Kierować się należy opisem w projekcie.

Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian na etapie wykonawczym dotyczących konstrukcji, wzmocnień, itp. w celu ograniczenia kosztów inwestycji ? Zaznaczamy, źe nie chodzi nam o takie parametry jak długość, powierzchnia, wysokość, czy też zagospodarowanie terenu
Odp. 6 Nie dopuszcza.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman


 
UWAGA !!!
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn.19.05.2014 r.
 
Pyt.1. Z uwagi na charakter zadania oraz zgodnie z przepisami ustawy PZP rozumiemy, że oferent może wprowadzać materiały odpowiednie w miejsce podanych lub typowych dla danej podstawy, kierując się projektem, programem i swą wiedzą. Prosimy o potwierdzenie.
Odp. 1. Tak.
 
Pyt.2. W niektórych katalogach przedmiaru - KNR 19-01, TZKNBK, TZKNBC itp. nie występują z zasady niezbędne do użycia materiały i sprzęt. Rozumiemy, że należy je dodać zgodnie z projektem. Prosimy o potwierdzenie.
Odp. 2. Tak.
 
Pyt. 3. Projekt przewiduje naprawy konserwatorskie opasek okiennych, brak jednak odpowiednich pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie - czy oferent ma uzupełnić przedmiar?
Odp. 3. Nie.
 
Pyt. 4. J.w. projekt mówi o wykonaniu bramy zgodnie z istniejącą ikonografią - czy wymiana bramy jest przedmiotem zadania? Brak takiej czynności w przedmiarze.
Odp. 4. Nie
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 
Grodno/18/2014                                                                                                    Walim, 14.05.2014 r.
 
Walim: Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy
Numer ogłoszenia: 161530 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy. Zakres robót objętych zamówieniem: - zabezpieczenia zagrożonej osunięciem skarpy, zabezpieczenie skarpy nowym murem oporowym, estetyzacja zewnętrznych powierzchni muru oporowego - utwardzenie i profilowanie nawierzchni tarasu wewnętrznego przy budynku bramnym z instalacją odwodnieniową - izolacja przeciwwilgociowa murów budynku bramnego, - wymiana stolarki okiennej budynku bramnego na stylizowaną historycznie - konserwacja i wzmocnienie połączenia z murem kamiennego portalu bramy wejściowej budynku bramnego - wykonanie wykopów liniowych i obiektowych wraz z umocnieniem ścian wykopów i zasypką - wyrównanie plantowanie dna wykopu wraz z wykonaniem posypki z piasku - montaż kanalizacji deszczowej z rur PVC - montaż studni rewizyjnych z tworzywa PP - montaż studni chłonnej z kręgów betonowych - wykonanie zbiornika retencyjnego ze skrzynek rozsączających - montaż odwodnienia liniowego - montaż osadników deszczowych podrynnowych bez syfonu - wykonanie drenażu opaskowego z rur PVC. Zamawiający informuje, że teren na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia jest trudno dostępny - Zamek Grodno znajduje się na skale na poziomie +445,0 m. n. p. m. Różnica poziomów pomiędzy zjazdem z drogi powiatowej a zamkiem wynosi 66 m. Droga jest w zarządzie Lasów Państwowych i należy uzyskać zgodę na wykorzystanie drogi w celach transportowych. Szerokość drogi to ok. 3,0 m., nawierzchnia gruntowa utwardzona kamieniem miejscowym. Wykonawca dokona zabezpieczenia oraz oznakowania terenu budowy przed dostępem osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 6 Wzór umowy - zał. nr 7 Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 Decyzja RDOŚ z dn. 02.04.2014 r. UWAGA: Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny, jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowywania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań, określonym w pkt VII niniejszej SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.11.10.00-8, 45.23.21.30-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda wykazania, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 roboty w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, o wartości min. 500 000,00 zł brutto, obejmujące prace analogiczne do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dysponowania przez Wykonawcę zespołem (posiadającym wymagane uprawnienia) w składzie: a) kierownik budowy, spełniający warunki par. 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987) posiadający uprawnienia budowlane, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i co najmniej 2-letnią praktykę przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, b) osoba posiadająca kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich spełniająca warunek par. 22 ust. 1 w/w rozporządzenia
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Kosztorys ofertowy (szczegółowy) planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania. Załączony kosztorys pełni wyłącznie funkcję informacyjną i pomocniczą przy weryfikacji oferty Wykonawcy i nie będzie podlegał ocenie. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia realizacji zadania spowodowana: a) działaniami innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy; b) przedłużającą się w czasie procedurą przetargową; c) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (pogodowych), uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie umownym. d) przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. e) sytuacja, kiedy zmiana albo rezygnacja Wykonawcy z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,
dn. 29.05.2014 r. godz. 10:15.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman