Walim, dnia 05.05.2014 r .

 

OGŁOSZENIE  Nr  11/2014

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis

 nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

w złotych

 

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

 

SW1W/

00069840/0

 

Obręb  Walim

  Działka nr

 550/8

 pow.

 286 m 2

 

 Działka niezabudowana, w kształcie wydłużonego prostokąta, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania  działek  sąsiednich nr 563/1 i 550/1. Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne –  sieć kanalizacyjna i wodociągowa.

 

 Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami : C4.41 M/U – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych  oraz w   niewielkiej  części KD-Z1/2 – drogi publiczne klasy zbiorczej. Działka ze względu na kształt  nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

 

 6 600 zł-

 do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

 

700 zł,-

 

 

Przetarg jest ograniczony  do właścicieli  nieruchomości przyległych, które stanowią działki nr 563/1 i 550/1  z uwagi na to, że przedmiotowa działka nie  może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9            dnia 09 czerwca  2014 roku o godzinie 1200

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu jest złożenie dokumentu potwierdzającego własność działki sąsiadującej ze zbywaną nieruchomością w Urzędzie Gminy w Walimiu (pok. Nr 7) do dnia  03 czerwca  2014 roku oraz dokonanie wpłaty wadium nie później niż do dnia   03 czerwca 2014 r. na konto Gminy Walim,  58-320 Walim, ul. Boczna 9 Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu osób zakwalifikowanych do udziału                w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

 

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości oraz kosztów sporządzenia dokumentacji działki w kwocie  336, 00 zł.

 

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działek koszty prac geodezyjnych.

 

Nabywca wyrazi zgodę na nieodpłatne wejście służb technicznych na w/w działkę w przypadku awarii, względnie potrzeby remontu bądź modernizacji uzbrojenia terenu – sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, znajduj±cej  się na tej działce, natomiast ewentualne szkody nimi spowodowane likwidowane będą  według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu  24.04. 2014 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej : www.bip.walim.pl