Walim, dnia 23 kwietnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE  Nr 10 / 2014

Wójt Gminy Walim ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:   

 

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena

wywoławcza           

Wadium

 

obręb
Zagórze Śląskie

Działka nr 271

powierzchnia

2,5452 ha

 

księga wieczysta numer SW1W/00035456

Nieruchomość gruntowa, rolna niezabudowana, położona na stoku, o dużym nachyleniu, stanowi użytek zielony częściowo zadrzewiony samosiejkami drzew i krzewów.

W ewidencji gruntów oznaczona jest jako pastwisko.

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim przeznacza działkę w przeważającej części pod tereny rolnicze a w pozostałej części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej.

 35 000 zł

 

4 000 zł

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

 Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014 r  o godzinie 1100

w Urzędzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.

 

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości 4 000 zł, nie później niż do dnia 29 maja 2014 r. na konto Gminy Walim Numer 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524, Gmina Walim, ul. Boczna 9. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej: 

-  dowodu tożsamości,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

- podanie numeru konta na które wadium zostanie zwrócone, w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym  nie może ono wynosić mniej niż 350 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż na dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu bez usprawiedliwienia, spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości:

-                      Opłata sądowa i notarialna.

 

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości jej zagospodarowania. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz.2603 ze zm.), upłynął w dniu 7 stycznia 2014 roku.

Dodatkowych informacji  udziela się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9,  pok. Nr 7, tel. 74 8494 350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.bip.walim.pl.