Walim, dnia   13.03.2014 r.

 

OGŁOSZENIE Nr   8/ 2014

Wójt Gminy Walim ogłasza

1/ pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż niżej

 

wymienionej działki  stanowiącej własność Gminy Walim :

 Działka nr   58/1 o pow. 24 m 2 położona w   Jugowicach przy ulicy Głównej, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer 58/4 (KW-SW1W00075695/3) pasem drogi o szer. 3,5 m wzdłuż granicy z działką  nr 58/6 do działki nr  82/1 stanowiącej  drogę publiczną. Dla działki jest wydana   decyzja NR 23/2011 o warunkach zabudowy z dnia 06.09.2011 r. znak IT.6730.21.2011 w sprawie ustalenia  warunków zabudowy dla inwestycji  pn.: „ Budowa garażu na samochód osobowy w zespole garaży”  przewidzianej do realizacji na działkach nr 58/1, 58/2 i części  działki nr 58/4, zlokalizowanych  we wsi Jugowice, gmina Walim. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona  księga wieczysta Numer SW1W/ 00030098/1. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena wywoławcza –    1 100, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   110, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się   16 kwietnia  2014 r. o godzinie  9 00

 

2/ pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż niżej

 

wymienionej działki  stanowiącej własność Gminy Walim :

 Działka nr   58/2 o pow. 24 m 2 położona w   Jugowicach przy ulicy Głównej, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana,  przeznaczona pod budowę garażu. Dla działki zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer  58/4 ( KW- SW1W00075695/3) pasem drogi o szerokości 3,5 m wzdłuż granicy z działką numer 84 do działki nr  82/1 stanowiącej  drogę publiczną. Dla działki jest wydana   decyzja NR 23/2011 o warunkach zabudowy z dnia 06.09.2011 r. znak IT.6730.21.2011 w sprawie ustalenia  warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „ Budowa garażu na samochód osobowy w zespole garaży”  przewidzianej do realizacji na działkach nr 58/1, 58/2 i części  działki nr 58/4, zlokalizowanych  we wsi Jugowice, gmina Walim. Dla nieruchomości w Sadzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona  księga wieczysta Numer SW1W/ 00030097/4. Sposób zagospodarowania działki ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Cena wywoławcza –    1 100, 00 zł. + 23 % VAT. Wadium -   110, 00 zł.

 Przetarg odbędzie  się   16 kwietnia  2014 r. o godzinie  10 0

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy

 w Walimiu ul. Boczna nr 9 ( pokój nr 1).

Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz praw osób trzecich.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia 10 kwietnia 2014 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,   

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.   

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia :

- kosztów sporządzenia dokumentacji  w kwocie   473 zł.  

- kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia   20 lutego 2014 r. 

 Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega      opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim