Prezes Zarządu

Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko  księgowa do rozliczeń wspólnot mieszkaniowych

w Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Walimiu

 

1. Wymagania niezbędne:

  1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  2. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym,
  4. Staż pracy 3 lata w tym co najmniej 2 lata w księgowości;

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych

b) znajomość ustawy o własności lokali

c) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych (mile widziana znajomość programu Granit)

  1. cechy osobowości: sumienność i staranność, samodzielność myślenia i działania umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

1) Prowadzenie bieżącej ewidencji przychodów i wydatków dla każdej  prowadzonej Wspólnoty Mieszkaniowej

2) Rozliczanie kosztów zarządu nieruchomości wspólnej,

3) Prowadzenie ewidencji kosztów remontów części wspólnych na życzenie wspólnot mieszkaniowych,

4) Sporządzanie rocznych sprawozdań dla wspólnot

5) Prowadzenie windykacji należności

6) Rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i sporządzanie deklaracji CIT-8

7) Współpraca przy organizowaniu zebrań ze wspólnotami,

8) Uczestniczenie w spotkaniach ze wspólnotami (o ile jest to konieczne) dot. udzielania absolutorium za sprawowany zarząd

 

 Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) dokumenty poświadczające wykształcenie(dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów lub świadectwo dojrzałości)

3) kserokopie świadectw pracy,

4) list motywacyjny,

5) kwestionariusz osobowy,

6) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętnościach - kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego w/w stanowiska pracy,

8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w   Walimiu przy  ul. Długiej 8 pok. nr 5 ; 

I piętro z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko księgowa do rozliczeń wspólnot mieszkaniowych" w terminie do dnia 14 marca2014 do godz. 14.00

Aplikacje , które wpłyną do ABK Sp. z o.o. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny by opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz.926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r nr 223, poz. 1458)

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. / www .abk.walim.pl/ do 31 marca 2014

 

 

 

Walim, dnia 3.03.2014 r.

 

Prezes Zarządu

Maria Mróz