Walim, dnia 27 lutego 2014 r.

 

OGŁOSZENIE  Nr 6 /2014

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis

 nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

w złotych

 

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

 

SW1W/

000/71196/7

 

Obręb Jugowice

  Działka nr

366

powierzchnia

1,1712 ha

 

Nieruchomość gruntowa, rolna niezabudowana, położona na stoku miejscami o dużym nachyleniu, stanowi użytek zielony niezagospodarowany, na niewielkim obszarze zalesiony drzewostanem liściastym. Działka położona jest przy drodze gruntowej nie mającej dostępu do drogi publicznej.

Dla działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim działka przeznaczona jest na cele rolnicze.

 

19 000 zł-

(słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych

 

2 500,-

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych.

 

Przetarg jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z działką nr 366 z uwagi na to, że działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9  dnia 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 1400

 

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu jest złożenie dokumentu potwierdzającego własność działki sąsiadującej ze zbywaną nieruchomością w Urzędzie Gminy w Walimiu (pok. Nr 7) do dnia 10 kwietnia 2014 roku oraz dokonanie wpłaty wadium nie później niż do dnia 10 kwietnia 2014 r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, ul. Boczna 9 Nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone,  w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.  

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 190 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

 

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 7 stycznia 2014 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim.pl