Walim, dnia   26.02.2014 r.

OGŁOSZENIE  Nr  4/2014

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

      trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis

 nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania

 

Cena wywoławcza

w złotych

 

Wadium

 w złotych

Numer

księgi wieczystej

według danych ewidencji gruntów

 

SW1W/

 00071375/6

 

Obręb

Dziećmorowice

Nowy Julianów

Jednostka ewidencyjna Walim

Działka numer   8/2

powierzchnia

0,1897 ha

 

 

  Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona   przy drodze  o nietrwałej nawierzchni w sąsiedztwie zabudowy   mieszkaniowej oraz terenów rolnych .

 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dziećmorowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim nr VII/30/2011 z dnia 30 maja 2011 r.  działka oznaczona jest symbolami MN/U ,  ZIU

 i  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową  oraz usługową, w części tereny zieleni izolacyjnej. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 

  52 000 zł.

 

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie  doliczony

 23 % podatek VAT

 

 

 5 000 zł.  

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

                                                                        Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul Boczna 9                                                                          

dnia  15 kwietnia 2014 roku o godzinie   9 00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia 10 kwietnia 2014 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-  dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,   

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub  złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

 

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

 

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w  dniu  10.10.2013  r.

 

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym został przeprowadzony 19 listopada 2013 r. natomiast drugi 28 stycznia 2014 r.

 

Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, pok. Nr 7  lub telefonicznie numer 74 8494350. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w tygodniku DB oraz opublikowaniu na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim