Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 48332-2014 z dnia 2014-02-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Zadanie dotyczy wykonania 52 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 57 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim oraz rozładunkiem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy...
Termin składania ofert: 2014-02-20

 
Ogrodzenie/5/2014                                                                                           Walim, 14.03.2014 r.
 
Walim: Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu
Numer ogłoszenia: 86158 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48332 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie dotyczy wykonania 52 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 57 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim oraz rozładunkiem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych elementów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 28.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Oddział w Sieradzu, Ul. Kwiatowa 13, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15447,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
.         Cena wybranej oferty: 14137,62
.         Oferta z najniższą ceną: 14137,62 / Oferta z najwyższą ceną: 58976,32
.         Waluta: PLN.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 
Ogrodzenie/5/2014                                                                                                                  Walim, 21.02.2014 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, numer sprawy: Ogrodzenie/5/2014
Nazwa zadania: "Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu"
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (nr 21) złożoną przez Wykonawcę:
 
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,
Oddział w Sieradzu, Ul. Kwiatowa 13, 98-200 Sieradz
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę: 14 137,62PLN brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 04.03.2014 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 8.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

 

 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena oferty brutto
Punkty
1
Zakład Usługowo-Produkcyjny "MET-POM"
Ul. Starobrzeska 4, 49-305 Brzeg
22 755,00
62,13
2
V-System Sp. z o.o.
Ul. Lipska 63, 22-400 Zamość
26 125,20
54,11
3
GARDEN DESIGN Paweł Dysiewicz
Ul. Drzewna 1, 67-112 Siedlisko
21 056,80
67,14
4
Poler-GRAND Grażyna Iwańska
Ul. Osada Kolejowa 12A, 81-220 Gdynia
36 531,00
38,70
5
GREITON Aleksander Nowak
Ul. Wandy Pawlik 16/4, 48-300 Nysa
18 372,00
76,95
6
P.H.U. "WALTER"
Ul. Odlewników 13, 42-202 Częstochowa
19 846,05
71,24
7
"GROSTAL" Sp. z o.o.
Potok 452, 38-404 Krosno
29 658,86
47,67
8
Firma Handlowo - Produkcyjno - Usługowa "TOPTECH" Grzegorz Jóźwiak
Ul. Śląska 30B/3, 66-620 Gubin
34 686,00
40,76
9
FHUP BRAMEX Wojtowicz i Świder Sp. Jawna
Bajdy 170, 38-471 Wojaszówka
26 076,00
54,22
10
KOVART Dawid Rudy
Tereszpol Zygmunty 185, 23-407 Tereszpol Zaorenda
39 360,00
35,92
11
BRAMAR M. Raczyński, R. Raczyński Sp.J.
Ul. Królowej Jadwigi1, 26-600 Radom
30 627,00
46,16
12
Zakład Ślusarsko-Konstrukcyjny SUL-KO
Ul. Sadownicza 1, 54-109 Wrocław
29 929,59
47,24
13
INDEA Spółka Jawna Mirosława Jaskuła
Ul. Pszczyńska 133, 43-175 Wyry
18 290,10
77,30
14
JUCON Elżbieta Linkowska
Ul. Wrocławska 103, 63-400 Ostrów Wielkopolski
24 569,25
57,54
15
Produkcja Handel Artykułami Budowlanymi
Jolanta Pietrzykowska
Łubin Kościelny (baza SKR) 17-100 Bielsk Podlaski
34 071,00
41,49
16
Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa "KAMIL"
Kamil Gawliński
Cięcina, Ul. Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka
27 726,66
50,99
17
Starsi Center Sp. z o.o.
Ul. Na Barciach 12/28, 31-423 Kraków
58 976,32
23,97
18
BRAMSTER Sp. z o.o. spółka komandytowa
Ul. Lasowicka 125, 42-622 Nowe Chechło
30 564,55
46,25
19
ZBYMET Zbigniew Pogoda
Ul. Prusa 16, 55-140 Żmigród
25 893,96
54,60
20
P.P.H.U. WAWMAR Marek Wawrzonowski
Ul. Rosy 13, 02-997 Warszawa
17 536,11
80,62
21
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,
Oddział w Sieradzu, Ul. Kwiatowa 13, 98-200 Sieradz
14 137,62
100
22
MISTAL Accessories Sp. z o.o.
Tomkowa 15B, 58-140 Jaworzyna Śląska
43 715,66
32,34
23
Zbigniew Kaczmarek PROFESPAW
Ul. Zębcowska 1, 63-421 Przygodzice Wysocko Małe
23 985,00
58,94
24
Borowiec Grzegorz
Aleja Tysiąclecia 31/27, 06-100 Pułtusk
16 167,12
87,45
25
DELTAMET S.C.
Ul. Pokoju 27, 41-800 Zabrze
22 404,45
63,10
26
"CHEM-MONTAZ" Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 29A, 56-120 Brzeg Dolny
20 932,14
67,54
27
P.P.H.U. "WIW-bud" Dariusz Wojciechowski
Ul. Krasickiego 10/5, 58-160 Świebodzice
17 000,00
83,16
28
Pracownia Projektowa "ARCO"
Os. Woj. Polskiego 11/29, 57-402 Nowa Ruda
36 777,00
38,44
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy Walim
Aleksandra Ignaszak

 
UWAGA!!!
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 12.02.2104 r.
 
Pyt. nr 1
Czy zaślepka słupka 50x50x3 powinna być z PCV czy też spawana stalowa?
Odp. nr 1 PCV
 
Pyt. nr 2
Czy za pręt ozdobny można uznać pręt posiadający określoną ilość skręceń?
Odp. nr 2 Pręt ozdobny jest to pręt prosty z koszyczkiem.
 

Ogrodzenie/5/2014                                                                                              Walim, 11.02.2014 r.
 
Walim: Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu
Numer ogłoszenia: 48332 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie dotyczy wykonania 52 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 57 sztuk słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim oraz rozładunkiem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych elementów..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.04.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad,
dn. 20.02.2014 r. godz. 10:15
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman