MB/1/2014                                                                                                                              Walim, 07.02.2014 r.
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, numer sprawy: MB/1/2014, nazwa zadania:
 "Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim"
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:
 
Część I - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK", Ul. Kłodzka 25B, 58-330 Jedlina Zdrój
Część II - PHU Wiesław Kawa, Ul. Warskiego 8, 58-340 Głuszyca
Część III - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK", Ul. Kłodzka 25B, 58-330 Jedlina Zdrój
 
Uzasadnienie wyboru: oferty zawierają najniższe ceny. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a treść ofert odpowiada treści SIWZ. Oferty otrzymały 100 punktów w kryterium oceny i uznane zostały za najkorzystniejsze. Punktację wyliczono wg wzoru oceny ofert zawartego w SIWZ. Cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
Wybrani Wykonawcy zobowiązani są stawić się na podpisanie umowy w dniu 19.02.2014 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Lp.
 
Nazwa i adres wykonawcy
 
Cena oferty brutto/ punkty
cz. I
 
 
Cena oferty brutto/ punkty
cz. II
Cena oferty brutto/ punkty
cz. III
1
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK"
Ul. Kłodzka 25B, 58-330 Jedlina Zdrój
 
155 597,83 /
100 pkt
73 135,80 /
90 pkt
127 532,95 /
100 pkt
2
 
PUHP Transport Drogowy Roman Szewczuk
Ul. Mazurska 1, 58-340 Głuszyca
 
nie dotyczy
75 392,85 /
86,99
nie dotyczy
3
 
PHU Wiesław Kawa
Ul. Warskiego 8, 58-340 Głuszyca
 
oferta odrzucona
65 583,85 /
100 pkt
oferta odrzucona
4
 
Materiały Budowlane TOP s. c.
Wiesław Kawa, Roman Szewczuk
Ul. Noworudzka 17a, 58-330 Jedlina Zdrój
 
oferta odrzucona
nie dotyczy
oferta odrzucona
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty 3 i 4 (dla I i III części zamówienia).
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Uzasadnienie faktyczne: Oferta jest niezgodna z ustawą. Złożenie przez tego samego wykonawcę oferty w ramach spółki cywilnej i samodzielnie uznaje się za złożenie dwóch ofert, co stanowi naruszenie art. 82 ust.1 ustawy Pzp. Akceptacja przez Zamawiające złożonych ofert stanowić może naruszenie art. 7 ust.1 ustawy Pzp tj. stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 

 
MB/1/2014                                                                                                           Walim, 24.01.2014 r.
 
Walim: Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 27666 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki 2A, 2B i 2C do SIWZ. Ceny zawierają koszt transportu, dostarczenia i wyładunku we wskazanych miejscach na terenie Gminy Walim. Transport odbywać się ma najkrótszą z możliwych tras. Przetarg obejmuje trzy rodzaje (3 części) dostaw: 1) kostka, cement, itp. (wyszczególnione w zał. nr 2A) 2) kruszywa (wyszczególnione w zał. nr 2B) 3) pozostałe materiały budowlane (wyszczególnione w zał. nr 2C). Do realizacji każdej z trzech części zamówienia wybrani zostaną odrębni wykonawcy oferujący najniższe ceny za część I, II i III zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
.         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
.         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
.         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
.         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
.         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego. 3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - wg załączników nr 2A, 2B, 2C do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z zał. nr 2A.
.         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kostka, cement, itp..
.         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.05.2014.
.         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z zał. nr 2B.
.         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kruszywa itp..
.         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.04.2014.
.         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z zał. 2C.
.         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pozostałe materiały budowlane.
.         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.05.2014.
.         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,
dn. 04.02.2014 r. godz. 12:15
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman