OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Walim

z dnia 14 stycznia 2014 r.

 

 

Na  podstawie  art. 15 ust. 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Walim

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Walim do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert  w 2014 roku.

 

Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

I. Udział w komisji konkursowej:

1.W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktyczny, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

2.Udział w komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział  w  jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

 

II. Wymagania:

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów lub osoby wskazane przez  organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

3. posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych  określonych w programie współpracy Gminy Walim na 2014 r;

3. korzystają w pełni z praw publicznych.

 

III. Obowiązki członków komisji konkursowej

1. Rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.

2. Czynny udział w pracach komisji.

3.Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka komisji.

4.Członkowie komisji nie mogą bez zgody przewodniczącego komisji ujawnić informacji o przebiegu prac komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

 

 

 

 

IV. Zadania komisji konkursowej:

1. Ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;

3. Proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Walim.

 

V. Tryb pracy komisji konkursowej:

1. Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu Gminy Walim;

2. Obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu komisji.

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego.

4. Z obrad komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się wszyscy członkowie komisji. Protokół podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji (w zastępstwie). Protokół przedstawia się Wójtowi łącznie z projektem wyboru ofert i udzieleniu dotacji.

 

VI. Forma zgłoszeń kandydatów:

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza  zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 

VII. Termin i miejsce zgłoszeń:

Imienne zgłoszenia kandydatów na formularzu zgłoszeniowym, należy składać:

1. Osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9

2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27. 01. 2014 roku do godz. 15.00 (decyduje data doręczenia do adresata).

 

Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej wnioski na realizację zadań publicznych Gminy Walim w 2014 r.''

 

VIII. Wybór kandydatów:

Wójt Gminy Walim, spośród przesłanych zgłoszeń na członków komisji konkursowej, wybierze dwóch przedstawicieli środowiska pozarządowego, którzy wejdą w skład komisji konkursowej. Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani niezwłocznie o tym fakcie telefonicznie.

 

IX. Informacja dodatkowa:

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
- żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
- wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Informację o naborze na członków komisji konkursowej umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim www.bip.walim.pl;  zakładka pożytek publiczny, na stronie internetowej Gminy Walim www.walim.pl; oraz na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Walim.

 

 

 Informacji udziela:

Artur Jarczok - kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, tel. 74 84 230 33

Biuro Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, 58-320 Walim,  ul. Boczna 8A