O G Ł O S Z E N I E            

Wójt Gminy Walim

Na  podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały  Rady Gminy Walim nr XXXIV/193/2013 z dnia 2013.10.29 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. ogłasza:

otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

I. Adresaci  konkursu

1.Organizacje, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem działające na terenie Gminy Walim lub na rzecz jej mieszkańców.

2.Organizacje pozarządowe oraz podmioty, zgodnie z art. 3. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zmianami).

II. Rodzaj, zakres  realizacji zadań priorytetowych objętych konkursem

1. W zakresie sportu:

a)  prowadzenie powszechnych zajęć sportowych, a w szczególności zajęć z zakresu piłki nożnej wraz z bieżącym utrzymaniem bazy sportowej, związanej z realizacją zadania publicznego;

b) prowadzenia powszechnych zajęć rekreacyjno-sportowych dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach i rozgrywkach sportowych;

c) działanie na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych.

III. Forma realizacji zadania

W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania przez Gminę Walim.

IV. Termin realizacji zadania

1.      Dofinansowanie zadania przez Gminę Walim (powierzenie realizacji) obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia określonego w umowie, jednak nie później niż                do 31 grudnia 2014 r.

2.      Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania i przeprowadzenia zadania.   Należy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące realizacji  zadania.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

          

        w 2013 roku wynosiła: 60.000,00 zł (dotacja z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu)   

        na  2014 rok wynosi:     70.000,00 zł

VI. Warunki  realizacji  zadania

1.      Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

2.      Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Walim.

3.      Realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie technicznej i sprzęcie potrzebnym do realizacji zadania.

4.      Przygotowanie zawodowe kadry merytorycznej winno umożliwiać właściwe i pełne zrealizowanie zadania  będącego przedmiotem konkursu.

5.      Odbiorcy programów muszą być informowani o finansowaniu zadania ze środków Gminy Walim. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany  zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (np. plakatach, zaproszeniach, regulaminach,  komunikatach, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów,  na banerach)  informację o tym, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Walim. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

6.      Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

7.      Oferent zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich zmianach (np. zmiany w harmonogramie zadania, zmiany dotyczące środków finansowych pochodzących z dotacji itp.) zachodzących podczas realizacji zadania.

8.      Koszty poniesione w okresie nie obowiązywania umowy na realizację zadania publicznego, nie będą stanowić podstawy do rozliczenia dotacji.

9.      Otrzymane dotacje nie mogą być przeznaczane na wydatki nie związane z realizacją danego zadania (niezgodne z ofertą i kosztorysem).

10.  Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania  z części lub całości realizacji zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

VII. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 2. Zlecenie  realizacji  nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie  realizacji.
 3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy mogą wspólnie złożyć jedną ofertę.
 4. Pierwszeństwo dotacji otrzymują wnioskodawcy, którzy przedstawią i realizują projekty spełniające  zakres zadań objętych niniejszym  konkursem.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
 6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą ulec zmniejszeniu, w przypadku stwierdzenia, że zadanie może być zrealizowane mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 7. Zleceniobiorca, w terminie 7 dni, od uzyskania potwierdzenia o wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do przedstawienia korekty  oferty z uwzględnieniem działań, harmonogramu i kosztorysu zadania w przypadku przyznania kwoty dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Nie złożenie korekty kosztorysu w odpowiednim czasie skutkowało będzie nie podpisaniem umowy.
 8. Oferenci, którzy nie rozliczyli poprzednio uzyskanej dotacji lub rozliczyli je w sposób budzący zastrzeżenia  nie będą rozpatrywani w ramach ogłoszonego konkursu.
 9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
 10. Termin wypłacenia transz dotacji zostanie określony w umowie.

VIII. Kryteria stosowane przy wyborze ofert

Warunki formalne:

 1. Ocena formalna złożonych ofert dokonana zostanie  na podstawie kryteriów zawartych w  karcie oceny formalnej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w  Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 3. Do oferty należy dołączyć:

a) Aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z innego rejestru lub ewidencji  właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy  potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. (w/w dokumenty są uznawane za aktualne w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia).

b) Aktualny statut (kopia) lub inny dokument potwierdzający zakres prowadzonej przez podmiot działalności w przypadku podmiotów składających ofertę w Urzędzie Gminy Walim po raz pierwszy lub oświadczenie w przypadku podmiotów, których aktualny statut znajduje się w Urzędzie Gminy Walim.

c) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (merytoryczne i sprawozdanie z wykonania  wydatków) z ostatnio otrzymanej dotacji zadania publicznego  lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności-za okres tej działalności.

d) Pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

e) Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem imienia i nazwiska  oraz formułą ,,za zgodność z oryginałem" i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu).

f) Wszystkie dokumenty, winny być opatrzone pieczęciami imiennymi, a w przypadku ich braku, podpisane czytelnie z podaniem pełnionej funkcji.

g) Inne dokumenty nieobligatoryjnie. Do oferty można dołączyć: pisemne rekomendacje, kopie umów ze sponsorami, wykaz podobnych zrealizowanych przez podmiot zadań i inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 Warunki merytoryczne:

1.      Ocena merytoryczna złożonych ofert dokonana zostanie  na podstawie kryteriów zawartych w  karcie oceny merytorycznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2.      Minimalny próg, stanowiący o zasadności rozpatrywania oferty w dalszej części konkursu, stanowi wysokość przyznanych punktów w ocenie punktacyjnej i musi on wynosić min. 33 pkt. (tj. średnią ocenę wyliczoną na podstawie indywidualnej oceny każdego z członków Komisji Konkursowej).

Zasady uzupełnienia ofert:

 1. Wnioskodawcy, których oferty będą posiadały braki formalne (kwalifikujące się do uzupełnienia -  określone w liczbie porządkowej od 4 do 8 wg Załącznika Nr 1 do niniejszego ogłoszenia), a jednocześnie uzyskają w ocenie merytorycznej min. 33 punkty - zostaną wezwani do ich uzupełnienia.
 2. Wnioskodawca, w terminie 7 dni od wezwania, winien  uzupełnić dokumentację w zakresie określonym przez Komisję Konkursową.
 3. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faksu lub poczty elektronicznej e-mail, za potwierdzeniem odbioru wezwania).
 4. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie - pozostają bez rozpatrzenia.
 5. Komisja Konkursowa w trakcie oceny oferty może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych informacji uzupełniających ofertę.

Przed złożeniem oferty podmiot przystępujący do konkursu może zapoznać się z w/w załącznikami oraz otrzymać obowiązujący formularz ofertowy. Dokumenty  dostępne są w Urzędzie Gminy Walim, ul. Boczna 9 w biurze podawczym lub na stronie internetowej: www.bip.walim.pl  zakładka: Pożytek Publiczny.

IX. Terminy. Miejsce składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Walimiu lub drogą pocztową, pocztą kurierską na adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30. 01. 2014 roku do godz. 15.00 (decyduje data doręczenia do adresata) w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi informacjami:

- pełna nazwa i adres podmiotu składającego ofertę (pieczęć nagłówkowa)

-"Otwarty Konkurs Ofert 2014"

 1. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
 3. Oferty należy złożyć na formularzu, określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 4. Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po upływie terminu przyjmowania ofert w sali narad Urzędu Gminy w Walimiu.
 5. Do oceny złożonych ofert powołana zostanie odrębnym Zarządzeniem Wójta  Gminy Walim Komisja Konkursowa. Komisja  dokona oceny przedłożonych ofert w ciągu 7 dni od daty ich otwarcia a wyniki przedstawi Wójtowi Gminy Walim.
 6. Decyzję o zleceniu bądź odmowie zlecenia zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy Walim po zakończonej pozytywnej weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową. Od decyzji tej nie przysługuje tryb odwoławczy.  Dotacja na realizację zadania przekazana zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy zleceniobiorcy. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta, wyłonionego w konkursie, umowy z Gminą Walim oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami wykorzystanie i rozliczenie dotacji.
 7. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wynikach oferenci zostaną poinformowani  niezwłocznie na piśmie.
 8. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Walim oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Walim.

X. Postanowienia końcowe

1.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Walim a oferentem określona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2.      Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie. Informacje o unieważnieniu konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Walim oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gmin Walim.

Wójt Gminy Walim

Adam  Hausman