INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

ul. Długa 8, 58-320 Walim

nazwa stanowiska pracy

  

Informujemy, że zakończono procedurę naboru  na ww. stanowisko pracy - aplikacje przesłało 2 kandydatów.

Jedna z aplikacji nie spełniła wymogów formalnych, druga nie otrzymała rekomendacji.      

         

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 19.12.2013r

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY WALIM

                                                          OGŁASZA NABÓR   

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU

ul. Długa 8, 58-320 Walim

1. Wymagania niezbędne:

a)        obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)        pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)        niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)       wykształcenie wyższe,

e)        specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

f)         staż pracy minimum 3 lata w pomocy społecznej,

g)        znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (dłużnicy alimentacyjni, fundusz alimentacyjny, świadczenia opieki zdrowotnej, wspieranie rodzin, dodatki mieszkaniowe, decyzje administracyjne itp.),

h)        znajomość obsługi hart i software,

i)          znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi,

j)          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

k)        nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętności sprawnej organizacji pracy,

b)     umiejętność kierowania zespołem ludzi,

c)      umiejętność skutecznego komunikowania się,

d)     umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

e)      samodzielność i kreatywność,

f)      opinia z poprzedniego miejsca pracy lub referencje,

3. Główne obowiązki Kierownika OPS:

a)      kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

b)     realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z przepisów prawa,

c)      podejmowanie decyzji w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,

d)     organizacja usług opiekuńczych i doradztwa dla klientów socjalnych,

e)      inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych

w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej, oraz współdziałanie

i koordynowanie działań na terenie gminy,

f)      nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających ustawy o finansach publicznych,

g)     nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną w zakresie realizowanej pomocy

środowiskowej oraz nad sprawozdawczością finansową,

h)     zapewnienie obsługi merytorycznej klientów ośrodka,

i)       opracowywanie projektu budżetu ośrodka oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykonania,

j)       wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka.

4. Wymagane dokumenty:         

a)      życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)     list motywacyjny,

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

d)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

e)      program działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu (max. 3 strony A4),

f)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy oraz zaświadczenie z obecnego miejsca pracy, ewentualne referencje z miejsc pracy,

g)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

i)       oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

j)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, na potrzeby rekrutacji, danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

k)     oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (listopad 2013r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 7,43%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim, w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:  

Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu:

 do dnia 16.12.2013r do godz. 12.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

                                                           Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Walim 04.12.2013r.