WNIOSEK O PRZYDZIAŁ/ZAMIANĘ LOKALU

 Miejsce złożenia wniosku : Urząd Gminy w Walimiu, ul.Boczna 9, 58-320 Walim

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy:

Osoba ubiegająca się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy składa do Wójta Gminy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego oraz oświadczeniem o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

Dokumenty i informacje wymagane do załatwienia sprawy:

Osoby ubiegające się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy są zobowiązane do złożenia wniosku o przydział lokalu, deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenia o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Do wniosku należy dołączyć również inne dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione, dotyczące uzyskiwanych dochodów, posiadanych praw i wyroków, a także dokumentujące sytuację mieszkaniową i rodzinną.

Wnioskodawca, który złoży wniosek niekompletny bądź wniosek nieczytelny, zostanie wezwany do uzupełnienia braków wniosku oraz złożenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu. Niedotrzymanie terminu na złożenie wyjaśnień i uzupełnienie braków wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń i deklaracji zawierających nieprawdziwe informacje lub zatajenie informacji dotyczących sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą Rady Gminy, niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu, skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku.

 

Tryb rozpatrywania wniosku:

Osoby spełniające kryteria określone w uchwale Nr XXX/271/2021 Rady Gminy Walim z dnia 28.09.2021 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim, wpisywane są listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony lub umowy najmu socjalnego lokalu.

Społeczną kontrolę nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosku zapewnia oraz opiniuje listę osób uprawnionych do najmu lokalu na czas nieoznaczony i najmu socjalnego lokalu, powołana zarządzeniem Wójta Gminy Społeczna Komisja Mieszkaniowa, działająca w oparciu o regulamin. Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje wnioski w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku. SKM sporządza projekt listy, który zatwierdzany jest przez Wójta Gminy.

Lista osób oczekujących na przydział lokalu podawana jest do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Walim każdorazowo po zakończeniu prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zakwalifikowanie wnioskodawcy jako uprawnionego do zawarcia umowy najmu, nie stanowi zobowiązania Gminy do zawarcia z nim umowy najmu w danym roku. Umowy najmu lokali są zawierane sukcesywnie, w miarę pozyskiwania wolnych lokali.

Osoby umieszczone na liście są zobowiązane do aktualizowania informacji zawartych we wniosku corocznie, a także przed zawarciem umowy najmu, w terminie określonym w wezwaniu do złożenia wniosku weryfikacyjnego.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku:

O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawcy są pisemnie informowani przez Wójta Gminy Walim.

Tryb odwoławczy:

Osoby, których wniosek został rozpatrzony negatywnie oraz osoby, które zostały skreślone z listy, mogą składać odwołanie do Wójta Gminy w terminie 30 dni od daty doręczenia informacji o rozpatrzeniu wniosku.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Podstawy prawne:

1) ustawa z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2020 r. poz.611 ze zm.).

2) uchwała nr XXX/271/2021 Rady Gminy Walim z dnia 28.09.2021 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim.