Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Walimiu - pokój nr 4

Postępowanie w razie wymiany dowodu osobistego

       Obowiązek wymiany dowodu osobistego

O wydanie nowego dowodu osobistego należy wystąpić w następujących przypadkach:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego dokument
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego

Uwaga:Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • stary dowód osobisty,
 • aktualną wyraźną, fotografie,
 • Więcej patrz pkt. wydanie dowodu osobistego

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się doWojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem organu gminy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji stronie.

Podstawowe akty prawne

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2015 poz. 212)