Szanowni mieszkańcy.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami gmina przejmuje odpowiedzialność za gospodarkę odpadami oraz ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.