Walim, dnia 12.12.2012r
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
 
URZĄD GMINY WALIM
58-320 WALIM UL. BOCZNA 9
 
 
 Specjalista d/s Promocji Gminy
                                                                                                                                                                 nazwa stanowiska pracy
 
 
 
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, żadna kandydatura nie otrzymała rekomendacji.
 
 
 
 
 
                                                           12.12.2012r Wójt Gminy Walim

 


 

WÓJT GMINY WALIM

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE SAMODZIELNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Specjalista ds. Promocji Gminy

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a)         obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw,

            którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego

            przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego

            potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)         niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)         wykształcenie wyższe, kierunek filologia polska lub dziennikarstwo,

e)         staż pracy minimum 5 lat na stanowisku samodzielnym,

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a)         znajomość przepisów prawa w zakresie:

            - ustawy o samorządzie gminnym,

            - ustawy o pracownikach samorządowych,

            - kodeksu postępowania administracyjnego,

            - przepisów prawa prasowego,

            - ustawy o dostępie do informacji publicznej,

            - ustawy o ochronie danych osobowych,

            - ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

            - Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim, Statutu Gminy Walim

b)         umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów,

c)         dyspozycyjność, kreatywność i komunikatywność,

d)         znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

e)         dobra znajomość obsługi soft ware, hart ware,

f)          znajomość podstawowych technik Public Relations.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

  1. obsługa medialna urzędu, przegląd prasy i archiwizacja najważniejszych materiałów

prasowych dotyczących gminy, nadzór nad przepływem informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy

i gminne jednostki organizacyjne, nadzór nad polityką informacyjną gminnych jednostek organizacyjnych, koordynacja pod kątem medialnym spotkań, imprez i uroczystości

gminnych;

b)         prowadzenie spraw w zakresie współpracy międzynarodowej Gminy,

c)         zamawianie artykułów reklamowych i materiałów promocyjnych dla Gminy,

d)         prowadzenie ewidencji (przychód i rozchód) zakupionych artykułów i materiałów,

e)         współudział w opracowywaniu programów i strategii rozwoju Gminy wycinkowych

i  ogólnych,

f)          współpraca ze stowarzyszeniami, związkami w których gmina Walim jest członkiem,

g)         współudział w zakresie rozwoju kultury na terenie Gminy Walim z Samorządowymi

instytucjami Kultury: CKiT, GBP,

h)         tworzenie strony internetowej Gminy (zamieszczanie na bieżąco wszystkich informacji,

            artykułów, wywiadów itp.),

i)          tworzenie materiałów promocyjnych,

j)          redagowanie wydawnictw gminnych

 

 

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:         

 

a)     życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)     list motywacyjny,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

        i umiejętnościach,

e)       kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy oraz zaświadczenie

        z obecnego miejsca pracy,

f)     ewentualne referencje z miejsc pracy,

g)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

i)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

        publicznych,

j)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

k)      oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (październik 2012) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 5,71%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:  

Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko specjalista ds. promocji

 do dnia 10.12.2012r do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

 

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Walim

 

                                                                                                          Adam Hausman

 

 

Walim 27 listopada 2012r