ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Podstawa prawna: art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 151. poz 1220 z późn zm.), art. 104 KPA (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz 1071 z poźn zm)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibą posiadacza i właściciela nieruchomości;
- tytuł prawny władania nieruchomościę;
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
- obwód jego pnia mierzonego na  wysokości 130cm;
- przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
II.OPŁATA SKARBOWA:
 brak

III.TERMIN ODPOWIEDZI:
do 30 dni

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ochrony środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

V.TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium
- Odwoławczego za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie

VI. UWAGI:
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodą jej właściciela. Dzierżawca nieruchomości nie jest władającym powierzchnią ziemi i nie może bez zgody właściciela ubiegać się o wycinką drzew.
 W/w Przepisów nie stosuje się do drzew lub krzewów:
- których wiek nie przekracza 10 lat;
- w lasach prywatnych - Decyzję wydaje Starostwo Powiatowe;
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków na plantacjach drzew i krzewów;
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
 
Pliki do pobrania w załączniku