Wyniki konkursu na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

 

 

 

 

W wyniku ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół

im. Polskich Noblistów w Walimiu wypłynęła jedna oferta pani Małgorzaty Jarczok zamieszkała Jugowice.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Walim Nr 147/2012 r. z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu  dopuściła  w/w kandydata do konkursu.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja konkursowa wyłoniła na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu kandydata :

 

 

Panią Małgorzatę Jarczok

  Konkurs  został rozstrzygnięty

 

 

 

                                  Przewodniczący komisji

Urszula Witek

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 144/2012

WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów

w Walimiu

Na podstawie art.36a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj.Dz.U.z 2004 r. Nr 256,poz.2572

z późn.zm.),rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie

wymagań,jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze

w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.Nr 184,poz.1436 z późn.zm.)

oraz § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu

konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

(Dz.U. z 2010 .r Nr 60 poz.373 z poźn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam ponownie konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Walim oraz

wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 144/2012

Wójta Gminy Walim

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

 

WÓJT GMINY WALIM OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ IM.POLSKICH NOBLISTÓW W WALIMIU

1) Do konkursu może przystąpić osoba,która spełnia wymagania określone w § 1i § 2 oraz w § 10 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pażdziernika 2009 r w sprawie wyamagań,jakim powinna odpowiadać

osoba zajmująca stanowsiko dyrektora oraz inne stnowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych

szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.Nr 184,poz.1436 z poźn.zm.)

2) Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy

komisji konkursowej (Dz.U. nr 60,poz.373 z późn.zm),oferta osoby przystępującej do konkursu ma zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły

b) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,zawierający w szczególności informację o stażu pracy

pedagogicznej- w przypadku nauczyciela,stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela

akademickiego albo stażu pracy,w tym:na stanowsku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej

nauczycielem;

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3;

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,w tym dyplom ukończenia studiow wyższych lub

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania,albo świadectwo ukończenia kursu

kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

g) oświadczenie,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h) oświadczenie,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi,o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 rNr 14,poz.114 z póżn.zm)

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku,o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 pażdziernika

2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści

tych dokumentów (Dz.U.z 2007r Nr 63,poz.425 z późn.zm)

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny

dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

m) oświadczenie,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26

stycznia 1982 r-Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r Nr 97,poz.674 z poźn.zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy

z dnia 27 lipca 2005 r -Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164,poz.1365,z późn.zm) w przypadku

mauczyciela i nauczyciela alakdemickiego;

n) oświadczenie,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznychw

przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o) oświadczenie,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia z 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r nr 101,poz.926 z poźn.zm) w celach

przeprowadzenia konkursu na stanowsiko dyrektora

3) Oferty należy składać do Urzędu Gminy ul.Boczna 9 58-320 Walim - sekretariat tel 74 8494340

w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz z numerem tel.kontaktowego i dopiskiem"

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół im.Polskich Noblistów w Walimiu" w terminie do 26 kwietnia 2012r do

godziny 10.00

4) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Walim.O terminie i miejscu

przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie