Konkurs na  stanowisko:

Trener - Animator sportu na kompleksie boisk Orlik 2012 w miejscowości Walim.

 

Wójt Gminy Walim

ogłasza konkurs na  stanowisko

"Animator - Moje Boisko ORLIK 2012".

Forma umowy:

 Umowa - zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: marzec - listopad 2012

 W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych dziennikiem zajęć wynosi na  stanowisko 80 godzin;

 80 godzin - umowa z Urzędem Gminy Walim;

 80 godzin - umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Niezbędne kwalifikacje:

 Ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 Dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie);

 Niekaralność za przestępstwa umyślne;

 Nieposzlakowana opinia;

 Ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie sportu lub posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i zdał egzamin końcowy ( w przypadku trenera lub instruktora sportu uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzykane zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.)

 Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu;

 Mile widziane jest udokumentowane ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Walim;

 Organizacja imprez i turniejów sportowych;

 Włączenie innych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Walim do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowanie sportem;

 Współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Walim w organizacji zajęć sportowych;

 Zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych;

 Inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu;

 Koordynowanie prac porządkowych;

 Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

Wymagane dokumenty:

 CV;

 List motywacyjny;

 Koncepcja funkcjonowania obiektu;

 Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich;

 Kserokopie świadectw pracy;

 Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje;

 Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;

 Oświadczenie o niekaralności;

 Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowa;

 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Informacje dodatkowe:

  •  Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).
  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Urzędem Gminy Walim
    (II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).
  • Szczegółowy zakres obowiązków  animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.
  • Planowany okres zatrudnienia: marzec - listopad 2012.
     

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Walim
w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530  do dnia  13 .02.2012 r.

Dokumenty powinny być umieszczone w kopercie z adnotacją: ANIMATOR "ORLIK 2012".

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z kierownikiem Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. ul Boczna 8A , tel. 74/84230 33

 

Postępowanie konkursowe będzie składać się z dwóch etapów:

  • Etap pierwszy - wstępna selekcja pod względem spełnienia kryteriów formalnych;
  • Etap drugi - wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach PROJEKTU PILOTAŻOWEGO "Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2012 roku.

 


 

               LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Na stanowisko trenera-animatora sportu na kompleksie boisk ORLIK 2012 w Walimiu

1.Kozak Agnieszka  Wałbrzych

Informujemy,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pani  Kozak Agnieszka zamieszkała w Wałbrzychu

                                        

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

            Pani Kozak Agnieszka  w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością oraz doświadczeniem w  przedmiotowym zakresie, które gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań na przedmiotowym stanowisku.


 

 Walim, 16 lutego 2012 r.

Przewodnicząca Komisji

Aleksandra Ignaszak