Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

 

26 lipca ruszył finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nowy program obejmujący dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego . Program będzie realizowany do roku 2015. Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych.

NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w tym:

  • 45% jako dotacja bezzwrotna,
  • 45% preferencyjna pożyczka z oprocentowaniem 3,5% w skali roku, udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.
  • 10 % udział własny inwestora

Program obejmuje tylko te przydomowe oczyszczalnie, w których oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze biologicznej (biologiczne oczyszczalnie ścieków ) i które obsługiwać będą maksymalnie 50 użytkowników .

Producenci przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków będą musieli posiadać certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawaną przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

 

Pomocą nie będą objęte :

 

  • niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane
  • tereny na których można podłączyć się do istniejącego systemu kanalizacyjnego
  • tereny dla których przed 2015 r. będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków

 

 

Gmina będzie mogła wystąpić o dofinansowanie jedynie w przypadku, gdy do  programu przystąpi minimum 50 właścicieli gospodarstw zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Zainteresowanych prosimy o składanie zgłoszeń według załączonego wzoru

Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Walim bądź drogą elektroniczną na adres urząd@walim.pl

 

O dofinansowanie nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych i dla których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej
do roku 2015