WÓJT GMINY WALIM
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
PN. ”CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI” W WALIMIU
 
I.                   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe
  2. posiada udokumentowany 5 letni staż pracy w tym 2 lata w administracji
  3. nie była karana karą dyscyplinarną w rozumieniu art. 52 Kodeksu Pracy
  4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne
  5. nie była karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  6. przedstawi program działania samorządowej instytucji kultury z uwzględnieniem kosztów jej realizacji
  7. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
  8. posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i rozliczaniu
 
II.                Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1.        uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z programem działania samorządowej
instytucji kultury
2.        życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
3.        dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy
4.        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
5.        oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
6.        oświadczenie że kandydat nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
7.        oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych 
      (Dz U z 2002r Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia
      konkursu na stanowisko dyrektora.
Dokumenty będące kopiami powinny być potwierdzone pod względem zgodności z oryginałami.
III.             Kandydat na stanowisko dyrektora przed przystąpieniem do konkursu ma prawo zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji.
 
IV.              Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora SIK pn. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Gminy  
w Walimiu ul. Boczna 9, 58-320 Walim tel.             074/8494340       (tj do 24.12.2007r  
do godz. 10.00).
            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Walim.
            O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
            powiadomieni indywidualnie.
            Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
  
 
na DYREKTORA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
pn. CENTRUM KULTURY i TURYSTYKI w WALIMIU
 
nazwa stanowiska pracy
 
 
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Wiesław Zalas  zamieszkały/a w Wałbrzychu
               Imię i nazwisko                                                  miejsce zamieszkania
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Wiesław Zalas spełnił w największym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na w/w stanowisko.
 
 
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Łuczak
                                                           Walim 27.12.2007r

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.