WÓJT GMINY WALIM
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
PODINSPEKTORA D/S BUDOWNICTWA
 
  1. Wymagania niezbędne:
a)      Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu budowlanym.
b)      Staż pracy nie mniej niż 3 lata.
c)      Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
d)      Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
a) Znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego
w szczególności ustawy o samorządzie gminnym.
b) Umiejętności sprawnej i efektywnej organizacji pracy.
b) Umiejętność obsługi systemów informatycznych.
c) Łatwość podejmowania decyzji.
d) Operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność.
e) Preferowane uprawnienia budowlane.
 
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją
planów zagospodarowania przestrzennego gminy wynikających z ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
b) współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno-
architektonicznego i budowlanego,
c) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem
dokumentów planistycznych,
d) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
e) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie
odpisów i wyrysów,
f) prowadzenie i aktualizacja rejestrów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
g) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz przygotowanie
wyników tej oceny – przedłożenie Radzie Gminy,
h) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
i) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi
z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
j) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu,
k) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,
l) prowadzenie rejestracji i rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania
terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz
analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i
zagospodarowania terenu,
ł) wydawanie decyzji lokalizacyjnych,
m) prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem gminnych
obiektów zabytkowych,

4. Wymagane dokumenty:
          
            a) życiorys (CV)
            b) list motywacyjny
            c) dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie
                o odbytych studiach/
            d) kwestionariusz osobowy
            e) kserokopie świadectw pracy
            f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
                / kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp./
            g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w
stanowiska pracy
            h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
           
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. budownictwa do dnia
2008-04-18r do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.
Kandydat zostanie zatrudniony na okres próbny do 3 miesięcy a następnie na czas określony do 6 miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnej oceny umowa będzie zawarta na czas nieokreślony
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 
 
Walim, dnia 20.03.2008r

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.