INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
  
 
na DYREKTORA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
pn. CENTRUM KULTURY i TURYSTYKI w WALIMIU
 
nazwa stanowiska pracy
 
 
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na w/w stanowisko został/a wybrany/a       
     Pan/i Zbigniew Wojcieszak                                         zamieszkały/a w Wałbrzychu
               Imię i nazwisko                                                  miejsce zamieszkania
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Zbigniew Wojcieszak spełnił w największym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na w/w stanowisko.
 
 
Przewodnicząca Komisji
Aleksandra Ignaszak
 
 

 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
 
Urząd Gminy Walim
58-320 WALIM ul. Boczna 9
.
 
Dyrektor SIK pn. „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”
 
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkana
Joanna Dobrowolska - Bielecka
Wałbrzych
Mieczysław Wojtyna
Wałbrzych
Jacek Świderski
Anna Waligóra - Stupnicka
Wałbrzych
Irena Kosek – Lizakowska
Krzysztof Lange
Zbigniew Wojcieszak
Wałbrzych
Walim
Wałbrzych
Wałbrzych
 
 
 
 
 
                                                           Wioletta Sowa – Sekretarz Komisji
Walim 19.01.2011
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
 
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko
 
Dyrektor SIK pn. „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”
 
 
 
 
Termin:
 
Dnia 24 stycznia 2011r. od godziny 8.00 sala narad w Urzędzie Gminy Walim ul. Boczna 9 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne z kandydatami, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 

WÓJT GMINY WALIM
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
PN. ”CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU”
 
               I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 1. posiada wykształcenie wyższe
 2. posiada udokumentowany 5 letni staż pracy w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym
 3. nie była karana karą dyscyplinarną w rozumieniu art. 52 Kodeksu Pracy
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne
 5. nie była karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 6. przedstawi program działania samorządowej instytucji kultury z uwzględnieniem kosztów jego realizacji i źródeł finansowania
 7. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
 8. posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i ich rozliczaniu
II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z programem działania samorządowej instytucji kultury z uwzględnieniem kosztów jego realizacji i źródeł finansowania
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku  kierowniczym
 5. oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
 6. oświadczenie że kandydat nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz U z 2002r Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Dokumenty będące kopiami powinny być potwierdzone pod względem zgodności z oryginałami.
III.      Kandydat na stanowisko dyrektora przed przystąpieniem do konkursu ma prawo zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji.
 
IV.              Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora SIK pn. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Gminy  
w Walimiu ul. Boczna 9, 58-320 Walim tel.             074/8494340       (tj do 18.01.2011r  
do godz. 10.00).
            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Walim.
            O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
            powiadomieni indywidualnie.           
 Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.