WÓJT GMINY WALIM
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
PN. ”CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU”
 
               I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 1. posiada wykształcenie wyższe
 2. posiada udokumentowany 5 letni staż pracy w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym
 3. nie była karana karą dyscyplinarną w rozumieniu art. 52 Kodeksu Pracy
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne
 5. nie była karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 6. przedstawi program działania samorządowej instytucji kultury z uwzględnieniem kosztów jej realizacji
 7. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
 8. posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i ich rozliczaniu
II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z programem działania samorządowej instytucji kultury
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku  kierowniczym
 5. oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
 6. oświadczenie że kandydat nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz U z 2002r Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Dokumenty będące kopiami powinny być potwierdzone pod względem zgodności z oryginałami.
III.      Kandydat na stanowisko dyrektora przed przystąpieniem do konkursu ma prawo zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji.
 
IV.              Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora SIK pn. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Gminy  
w Walimiu ul. Boczna 9, 58-320 Walim tel.             074/8494340       (tj do 24.12.2010r  
do godz. 10.00).
            Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Walim.
            O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
            powiadomieni indywidualnie.           
 Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
  
 
na DYREKTORA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
pn. CENTRUM KULTURY i TURYSTYKI w WALIMIU
 
 
 Aplikacje na w/w stanowisko złożyli:
 
Marcin Olszówka – Wałbrzych
Artur Kossakowski – Wałbrzych
Tomasz Durajczyk - Wałbrzych
 
Informujemy, iż żaden z powyższych kandydatów nie spełniał wymogów formalnych, w związku z tym konkurs nie został rozstrzygnięty.

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.