WÓJT GMINY WALIM
ogłasza nabór na stanowisko
Sekretarza Gminy
 
 
  1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 
  1. Wymagania dodatkowe:
- umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności szkolenia pracowników,
- doświadczenie w pracy samorządowej.
 
  1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
- zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania biura z obowiązującymi przepisami
   prawa,
- organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne
   komórki organizacyjne,
- nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwienia spraw
 obywateli,
- opracowywanie projektów zmiany Regulaminu,
- opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
- nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych
 z doskonaleniem kadr,
- przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
- nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady,
- koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
- wykonywanie innych zadań z upoważnienia Wójta,
- zastępowanie Wójta, Zastępcy Wójta w czasie ich nieobecności, np. choroby, urlopu lub
 innej nieobecności w zakresie ustalonym przez Radę.
 
  1. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kopia dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe
 kwalifikacje,
- kserokopia świadectw pracy,
-oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
 związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
-oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw
 publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w terminie do dnia 05.11.2007r do godz. 15.00.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 
 
Adam Hausman
Wójt Gminy Walim
 
Załącznik Nr 4
 
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
 
Urząd Gminy Walim
58-320 WALIM ul. Boczna 9
 
Sekretarza Gminy Walim
 
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:
 
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkana
1.
Aleksandra Ignaszak
Dziećmorowice
 
 
 
 
                                                           Renata Świerszczak – Sekretarz Komisji
Walim 12.11.2007r

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.