WÓJT GMINY WALIM
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
PODINSPEKTOR  D/S INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
 
  1. Wymagania niezbędne:
a)      Wykształcenie średnie techniczne o profilu budowlanym.
b)      Staż pracy 5 lat.
c)      Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
d)      Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
      2. Wymagania dodatkowe:
 
a) Preferowane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
     w budownictwie – w zakresie kierowania budową lub innymi robotami
     budowlanymi i wykonywaniem nadzoru inwestorskiego.
b) Znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie
     samorządu gminnego w tym przede wszystkim ustawy o samorządzie gminnym,
     o finansach publicznych, znajomość prawa budowlanego, ustawy o drogach.
c) Znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych i informatycznych
     programów kosztorysowych.
d) Umiejętność kosztorysowania robót budowlanych oraz czytania dokumentacji
                 technicznej.                                                                                                           e) Umiejętności sprawnej i efektywnej organizacji pracy.
f)   Odporność na stres.
g) Łatwość podejmowania decyzji.
h) Operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.
 
    3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
           
            a)  Przygotowanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji budowlanych.
            b) Udział w planowaniu robót i opiniowaniu projektów budowlanych.
            c) Przygotowanie kompleksowej dokumentacji formalno – prawnej niezbędnej
                 do rozpoczęcia, realizacji i odbioru inwestycji.
            d) Współpraca i korespondowanie ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjno-
                 remontowego.
            e) Koordynacja i nadzór realizacji zadań inwestycyjnych, poza inwestycjami
                 dofinansowanie z Unii Europejskiej.
            f)   Udział w przekazywaniu placu budowy.
            g)   Rozliczanie robót.
            h) Przekazywanie robót protokołem PT lub OT.
            i)   Opisywanie i zatwierdzanie faktur do zapłaty.
            j) Współpraca z innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie
                swoich obowiązków.
            k) Udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze
                 środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym.
            l) Przygotowanie materiałów do konstrukcji budżetu na dany rok.
            ł) Wydawanie decyzji w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
            m) Zaliczanie drogi do kategorii dróg zakładowych.
            n) Prowadzenie spraw w zakresie orzekania o przywróceniu pasa drogowego drogi
                 gminnej do stanu poprzedniego.
            o) Opiniowanie wniosków w zakresie likwidacji i tworzenia dróg gminnych,
                 przygotowanie projektów uchwał pod obrady sesji RG.
            p) Przygotowanie planów dotyczących oświetlenia miejsc publicznych i dróg
                znajdujących się na terenie gminy.
            r) Współudział w przygotowaniu umów z przedsiębiorstwami na dostawę energii
                elektrycznej i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego.
            s) Współpraca z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie
                zimowego utrzymania dróg, oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.
            t) Nadzór nad robotami publicznymi w zakresie remontów obiektów i dróg gminnych.
            w) Rozliczanie rzeczowe i materiałowe wykonywanych zadań w ramach robót
                 publicznych.
 
 4. Wymagane dokumenty:
          
            a) życiorys (CV)
            b) list motywacyjny
            c) dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie
                odbytych studiów, preferowane uprawnienia budowlane/
            d) kwestionariusz osobowy
            e) kserokopie świadectw pracy
            f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
                / kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp./
            g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska
                pracy
            h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
           
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i drogownictwa w terminie do dnia 14.09.2007r do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.
Kandydat zostanie zatrudniony na okres próbny do 3 miesięcy a następnie na czas określony do 6 miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnej oceny umowa będzie zawarta na czas nieokreślony
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 
 
Walim, dnia 07.08.2007r
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
 
URZĄD GMINY WALIM
58-320 WALIM UL. BOCZNA 9
 
 
 PODINSPEKTOR  D/S INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
                                               nazwa stanowiska pracy
 
 
 
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba  (kandydat nie spełnił wymogów formalnych).
 
 
 
 
 
                                                           14-09-2007 Wójt Gminy Walim
 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.