INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
  
 
na inspektora ds. sportu i rekreacji
 
nazwa stanowiska pracy
 
 
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko  został wybrany
Pan Artur Jarczok   zam. w Jugowicach
   Imię i nazwisko         miejsce zamieszkania
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan Artur Jarczok spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
 
 
 
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Łuczak
                                                           Walim 21.12.2009r
 
 

 

URZĄD GMINY WALIM
 
 
58-320 WALIM ul. BOCZNA 9
 
 
 
 

 

 
LISTA KANDYDATÓW
 
 

 

 
 
INSPEKTOR DS. SPORTU   I REKREACJI
 
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci :
 
 
 
 

 

 Lp.
 Imię i Nazwisko
Miejsce zamieszkania
 
1.
Aleksandra Buczek
Wałbrzych
2.
Artur Jarczok
Jugowice

 

 
 
 
 
 
Renata Świerszczak – Sekretarz Komisji
Walim 18.12.2009r

 


WÓJT GMINY WALIM
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
INSPEKTORA DS. SPORTU I REKREACJI  
 
  1. Wymagania niezbędne:
a) Obywatelstwo polskie.
b)     Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek związany z kulturą
     fizyczną, turystyką lub gospodarką i administracją publiczną.
c)     Staż pracy nie mniej niż 3 lata.
d)     Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzysta
     w pełni praw publicznych.
e) Posiada nieposzlakowaną opinię.
f)  Znajomość m.in. ustawa o kulturze fizycznej, o samorządzie gminnym.
g)     Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
     2. Wymagania dodatkowe:
 
 
a)     doświadczenie w organizacji wydarzeń masowych o charakterze sportowym
i rekreacyjnym,
b)     doświadczenie w promowaniu i reklamowaniu wydarzeń masowych o charakterze sportowym i rekreacyjnym,
c)     znajomość zagadnień sportu i rekreacji w gminie,
d)     umiejętność poruszania się w środowisku internetowym,
e)     obsługa komputera w zakresie MS Office /Word, Excel/,
f)       prawo jazdy kat. B,
g)     umiejętność pracy w zespole i wysoka kultura osobista,
h)     inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
i)        rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,
j)       zdolności analityczne.
 
 
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
a)     przedstawianie wójtowi harmonogramu imprez sportowo-rekreacyjnych na dany rok,
b)     opracowanie projektu, realizacja i kontrola wydatków w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych w danym roku,
c)     opracowanie okresowych analiz i ocen realizacji budżetu w zakresie imprez sportowych i rekreacyjnych,
d)     współpraca z mediami dotycząca informowania o planowanych i odbytych wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych w gminie,
e)     współpraca z klubami, stowarzyszeniami i szkołami w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej,
f)       przygotowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
g)     koordynacja wszelkich zajęć sportowych i rekreacyjnych organizowanych
na obiektach sportowych gminy,
h)     promowanie i reklamowanie wydarzeń sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez gminę oraz podległych obiektów sportowych,
i)        pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych /krajowych, unijnych
i innych/ na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej,
j)       opracowanie systemu szkolenia i naboru dzieci, młodzieży do sekcji sportowych
w gminie,
k)      koordynacja sekcji sportowych gminy i klubów sportowych z terenu gminy,
l)        formułowanie i przestrzeganie realizacji umów sponsorskich oraz reklamowych,
m)    archiwizowanie materiałów i dokumentacji związanej z organizowanymi imprezami.
 
 
 
    4. Wymagane dokumenty:
         
a)     życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b)     list motywacyjny,
c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
e)     i umiejętnościach,
f)       kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy oraz zaświadczenie z obecnego miejsca pracy,
g)     ewentualne referencje z miejsc pracy,
h)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
i)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
j)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
k)      oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
 
Ponadto kandydat na samodzielne stanowisko zobowiązany jest złożyć „Program działań sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy z wykorzystaniem istniejących obiektów sportowych wraz z budżetem uwzględniającym pozyskane fundusze zewnętrzne /krajowe, unijne i inne/ na okres czterech lat – 2010-2013”.
 
 
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,
 z dopiskiem:  
Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. sportu i rekreacji
 do dnia 16.12.2009r do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.
Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926) oraz Ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).
 
 
Walim, dnia 02.12.2009r
 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman


 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.