Pełnomocnik Spółki
Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w organizacji
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko starszego inspektora ds. księgowych i kadr
w Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w organizacji
 
1.     Wymagania niezbędne:
 
W  Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze  lub administracyjne
 
2.     Wymagania dodatkowe:
 
a)     preferowany staż pracy min. 2 lata w administracji samorządowej lub jednostkach podległych,     
b)     znajomość przepisów prawa pracy
c)     znajomość   ustawy o rachunkowości, finansach publicznych
d)     znajomość prawa lokalowego,
e)     umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych oraz specjalistycznych programów księgowych i kadrowych,
f)       cechy osobowości: sumienność i staranność, samodzielność myślenia i działania umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych
 
3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
 
1)     sporządzanie wykazów dotyczących zaległości w opłacie czynszów – współpraca z radca prawnym w zakresie windykacji czynszów jak również wprowadzanie wszelkich zmian dotyczących ruchu ludności w zajmowanych lokalach,
2)     prowadzenie ewidencji czynszów,
3)     sporządzanie przedpłat na podstawie kartotek najemców,
4)     współpraca z księgowością w zakresie różnic wynikających z przychodów za poszczególne składniki czynszów w stosunku do naliczeń,
5)     sporządzanie miesięcznych sprawozdań z zakresu windykacji czynszów,
6)     współpraca z administratorem w zakresie ustaleń przyczyn w zaistniałych w pkt. 4 różnicach,
7)     Sporządzanie sprawozdań z zasobów mieszkaniowych,
8)     Prowadzenie spraw kadrowych dotyczących zatrudnienia w ABK Sp. z o.o. Zgłaszanie zwierzchnikom o niedociągnięciach zaistniałych lub mogących powstać w toku pracy,
9)     Wnikliwe, bezstronne i uprzejme załatwianie spraw,
10)Prowadzenie kasy podręcznej:
-         prowadzenie pełnej dokumentacji kasowej,
-         pobieranie gotówki z BS Walim i dokonywanie wypłat wg. Rachunków,
-         sporządzanie list płac zatwierdzonych przez Pełnomocnikai Gł. Księgowego,
11)Dokonywanie operacji gotówkowych na podstawie dowodów kasowych.
 
W Wymagane dokumenty:
 
1)     życiorys (CV),
2)     dokumenty poświadczające wykształcenie,
3)     świadectwa pracy,
4)     list motywacyjny,
5)     kwestionariusz osobowy,
6)     Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętnościach -  kopie zaświadczeń o   ukończonych kursach i szkoleniach,
7)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego w/w stanowiska pracy,
8)     oświadczenie o niekaralności,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.w organizacji, 58-320 WALIM, ul. Długa 8 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko starszego inspektora ds. księgowych i kadrowych” w terminie do dnia 21 marca 2008 do godz. 14.
 
Aplikacje które wpłyną   do ABK Sp. z o.o. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej /www. bip. walim.pl / oraz w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o.w organizacji 58-320 WALIM ; ul. Długa 8
Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny szczegółowe CV
z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/ powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002rr. Nr 101,poz.926)
 
 
 
                                                   
Pełnomocnik Spółki
Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
w organizacji.
 
Walim 02-04-2008
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba  (braku kandydatów).

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.