Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ogłasza
nabór
na wolne stanowisko pracy
Głównego Księgowego
 
w Ośrodku Pomocy Społecznejw w Walimiu
 
 
1.        Wymagania niezbędne:
 
a)       Wykształcenie ekonomiczne, staż nie mniej niż 3 lata w księgowości
b)        Średnie lub policealne ekonomiczne, staż nie mniej niż 6 lata w księgowości
c)        Nie był karany za przestępstwa popełniane umyślnie
 
2.     Wymagania dodatkowe:
 
a)        znajomość księgowości budżetowej
b)        znajomość   ustawy o rachunkowości ,finansach publicznych
c)        umiejętność obsługi systemów informatycznych:
 
d)     Cechy osobowości: 
      Sumienność i staranność, samodzielność myślenia i działania
       umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych
 
3.     Zakres wykonywanych zadań:
 
a)       prowadzenie   księgowości jednostki
b)       prowadzenie i rozliczanie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
c)       opracowywanie planów finansowych jednostki, analiza jego wykorzystania i występowanie w sprawie zmian , dokonywanie sprawozdawczości w tym zakresie
d)        zapewnienie pod względem finansowym umów zawieranych przez jednostkę
 
4.          Wymagane dokumenty:
 
a)       życiorys (CV)
 b    dokument poświadczający wykształcenie
c     list motywacyjny
d)   kwestionariusz osobowy
e)   Inne dodatkowe dokumenty o   posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach kserokopię
       zaświadczeń o   ukończonych kursach, szkoleniach,
b)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego w/ w stanowiska pracy
c)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełniane umyślnie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Długiej 10 pokój Nr. 1 z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko
głównego księgowego w terminie do dnia 24 . 08. 2007r. do godz. 15.
Aplikacje które wpłyną   do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej /www. bip. walim.pl / oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Długiej 10
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/ powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002rr. Nr 101,poz.926) oraz ustawy z dn. 22.03. 1990r pracownikach samorządowych / Dz. U z 2001r. Nr. 142, poz. 1593 z późn. zm)
 
Walim 07. 08. 2007r.                                              
                                                               Kierownik
                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                         Barbara Grześków 
                                                                                        
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW
 
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
 
 
 
 
 
na wolne stanowisko pracy
Głównego Księgowego
 
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
LP.
Imię Nazwisko
Miejsce Zamieszkania
1.
Beata Przydadek
Jedlina Zdrój
                     
                                                                         
 
Anna Neuberg – Sekretarz Komisji
 
Walim 2007.08.24
 
 
 
INFORMACJA
 
o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko
 
Głównego Księgowego
 
w Ośrodku Pomocy Społecznejw w Walimiu
 
 
 
 
Termin:
         Dnia 31.08.2007r o godzinie 11.00 w Ośrodeku Pomocy Społecznej w Walimiu ul. Długa 10 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne z kandydatem.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
 
na   stanowisko Głównego Księgowego
 w Ośrodeku Pomocy Społecznej w Walimiu
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Beata Przydatek z Jedliny Zdrój
               
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat spełniający wymogi formalne.
Pani Beata Przydatek spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko w wyniku przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej została wybrana na to stanowisko.
 
 
Przewodniczący Komisji
Barbara Grześków 
                                                          Walim 10.09.2007r.
                       

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.