WÓJT GMINY WALIM
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent ds. obsługi klienta 
 
  1. Wymagania niezbędne:
a)       Wykształcenie średnie ekonomiczne.
b)       Staż pracy 5 lat.
c)       Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
d)       Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
e)       Posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
f)         Jest mieszkańcem gminy Walim.
  1. Wymagania dodatkowe:
a)       Znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego w szczególności ustawy o samorządzie gminnym.
b)       Umiejętność obsługi systemów informatycznych.
c)       Cechy osobowości: sumienność i staranność, szybkość i trafność podejmowania decyzji, umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych, umiejętność pracy w zespole.
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)       przyjmowanie korespondencji bezpośrednio od klienta
b)       wydawanie druków urzędowych
c)       przesyłanie drogą elektroniczną korespondencji pracownikom
  1. Wymagane dokumenty:
a)       życiorys (CV)
b)       list motywacyjny
c)       dokument poświadczający wykształcenie / świadectwo dojrzałości/
d)       kwestionariusz osobowy
e)       kserokopie świadectw pracy
f)         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.)
g)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska pracy
h)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu  Gminy Walim w sekretariacie urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. obsługi klienta w terminie do dnia 10.09.2007r do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
 
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu”.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
 
 
 
 
Walim, dnia 21.08.2007r
 
 
Wójt Gminy
Adam Hausman

 

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM
 
 
58-320 WALIM ul. BOCZNA 9
 
 
 
 

 
LISTA KANDYDATÓW
 
 

 
 
Referent ds. obsługi klienta
 
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci :
 
 
 
 

 Lp.
 Imię i Nazwisko
Miejsce zamieszkania
 
1.
Irena Kilanowska
Glinno
2.
Grażyna Świta
Zagórze Śląskie
3.
Katarzyna Wielowska
Olszyniec

 
 
 
 
 
Renata Świerszczak – Sekretarz Komisji
Walim 13.09.2007r

 

 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
 
o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko
 
Referenta ds. obsługi klienta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin:
 
Dnia 19 września 2007r o godzinie 12.00 sala narad w Urzędzie Gminy Walim ul. Boczna 9 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne
 z kandydatami.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
 
 
 
Na referenta ds. obsługi biura klienta
w Urzędzie Gminy
 
nazwa stanowiska pracy
 
 
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pani  Kilanowska Irena zamieszkała w Glinnie
  Imię i nazwisko                                                  miejsce zamieszkania
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Kilanowska Irena w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko uzyskał łącznie najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej .
 
 
Przewodniczący Komisji
Huberta Tytko
                                                           Walim 19.09.2007r

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.