UCHWAŁA NRXLII/247 /2009
RADY GMINY WALIM
z dnia14 grudnia  2009 r.
 
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, "d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 184 ust.1 pkt. 7, 8 i 10 ustawy o finansach publicznych w związku z art.121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz 211, art. 212, art.214,  art.215,art. 216,art. 217, art.218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co nastÄ?puje:
 
§1
1. Dochody budżetu w wysokości 22.037.446,-zł zgodnie z załÄścznikiem nr 1, w tym:
- dochody bieżące                                                                                               13.577.851,-zł
- dochody majątkowe                                                                                           8.459.595,-zł
- dochody własne w wysokości                                                                              6.370.219,-zł
- subwencja ogólna w wysokości                                                                            4.850.813,-zł
- dotacje celowe w wysokości                                                                                2.356.819,-zł
 
2. Wydatki budżetu w wysokości  25.448.857,-zł  zgodnie z załÄścznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości   14.360.857,-zł  tym:
*    wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                  5.041.370,-zł
*    dotacje z budżetu w wysokości                                                                      564.000,-zł
*    wydatki na obsługÄ? długu gminy w wysokości                                     250.000,-zł
*    wydatki z tytułu poręczeń                                                                               443.660,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości                                                                       11.088.000,-zł
      *    w tym inwestycyjne w wysokości                                                              11.088.000,-zł
 
§ 2
1. Deficyt budżetu w wysokości 3.411.411,-zł
2. Przychody budżetu  na kwotę  4.066.447,-zł  oraz rozchody budżetu gminy  na kwotę          
    655.036,-zł zgodnie z załÄścznikiem nr 4.
3. Ĺąródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zacięgnięcia    
    kredytów i pożyczek na kwotę 4.066.447,-zł
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu   
    zacięgniętych kredytów i pożyczek na kwotę 655.036,-zł   finansowane będą z kredytów
    i pożyczek.
5. Prognozą kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załÄścznik nr 11.
 
 
§ 3
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.000,-zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie
    wydatków  bieżących - organizacja robót publicznych.
3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000,-zł.
 
 
 
§ 4
1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizację zadań z zakresu
    administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości    
    1.702.319,-zł oraz dochody związane z realizację tych zadań, podlegające przekazaniu do
    budżetu państwa w wysokości 14.000,-zł,  zgodnie z załÄścznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej
    wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z
    załącznikiem nr 6.
 
§ 5
Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
zgodnie z załÄścznikiem nr 7.
 
§ 6
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych zgodnie z załącznikiem nr 8
 w wysokości 1.338.000,-zł w tym:
- dla jednostek sektora finansów publicznych 1.258.000,-zł:
w tym: dla samorządowych instytucji kultury w wysokości   1.258.000,-zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 80.000,-zł:
- na cele publiczne związane z realizację zadań gminy, których realizacja może być zlecona
   podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu
   osięgnięcia zysku w wysokości 80.000,-zł.
 
§ 7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej, określony w załÄśczniku nr 9.
 
 
§ 8
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 110.000,-zł  i wydatki na realizację zadań określonych:
- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
   w wysokości 102.000,-zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 8.000,-zł.
 
§ 9
1.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizację  zadań inwestycyjnych,
   zgodnie z załÄścznikiem nr 3.
2.Ustala się limity wydatków związanych z realizację wieloletnich programów
   inwestycyjnych, zgodnie z załÄścznikiem nr 10.
3.Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 12
 
§ 10
Ustala się limity zobowiązał z tytułu zacięganych  kredytów i pożyczek :
-  krótkoterminowych na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego deficytu  
    budżetu w wysokości 500.000,-zł,
- długoterminowych w wysokości  4.066.447,-zł.
 
 
 
 
§ 11
1. Upoważnia się Wójta  do zacięgania zobowiązał:
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego
   deficytu  budżetu do wysokości 500.000,-zł,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów
   objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych
   w załÄśczniku nr 10,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
   cięgłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty
   500.000,-zł.
 
2. Upoważnia się Wójta  do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
    klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na    
    wieloletnie programy inwestycyjne, 
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień  
   w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w     
   planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem wydatków   
   na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
   dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków   
   na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 
§ 12
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.
 
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia z mocć obowiązującą od 1 stycznia 2010
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy.
 
 
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zuzanna Bodurka