Uchwała nr XV/ 85 /2007
Rady Gminy Walim
z dnia 18 grudnia 2007roku
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 165, art. 173, art.184,  art. 188 ust.2 art. 195 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala, co nastÄ?puje:
 
§1
1. Dochody budżetu w wysokości 13.034.942,-zł zgodnie z załÄścznikiem nr 1, w tym:
- dochody bieżące                                                                         12.118.982,-zł
- dochody majątkowe                                                                        915.960,-zł
- dochody własne w wysokości                                                        6.041.960,-zł
- subwencje ogólna w wysokości                                                      3.951.674,-zł
- dotacje celowe w wysokości                                                          3.041.308,-zł
 
2. Wydatki budżetu w wysokości 17.236.642,-zł  zgodnie z załÄścznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości   11.178.642,-zł  tym:
  • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  w wysokości 4.405.225,-zł
  • dotacje z budżetu w wysokości                                                                  1.025.200,-zł
  • wydatki na obsługÄ? długu gminy w wysokości                                     200.000,-zł
  • wydatki z tytułu poręczeń                                                                                88.000,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości                                                                         6.058.000,-zł
    w tym inwestycyjne w wysokości                                                                        6.058.000,-zł
 
§ 2
1. Deficyt budżetu w wysokości 4.201.700,-zł
2. Przychody budżetu  na kwotę  4.817.423,-zł  oraz rozchody budżetu gminy  na kwotę          
    615.723,-zł zgodnie z załÄścznikiem nr 4.
3. Ĺąródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zacięgnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 4.817.423,-zł
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zacięgniętych kredytów i pożyczek na kwotę 615.723,-zł   finansowane będą z dochodów gminy.
5. Prognozą kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załÄścznik nr 11.
 
§ 3
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.991,-zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie
    wydatków  bieżących - organizacja robót publicznych.
3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,-zł.
 
§ 4
1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.942.163,-zł oraz dochody związane z realizację tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa
w wysokości 9.000,-zł,  zgodnie z załÄścznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 5
1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
-  przychodyw wysokości 1.740.100,-zł
w tym dotacja z budżetu w wysokoĹ?ci 500.000,-zł
-    wydatki w wysokości 1.740.100,-zł
w tym wpłata do budżetu nadwyżek Ĺ?rodków obrotowych w wysokości
zgodnie z załÄścznikiem nr 7.
2. Ustala się dotacje celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanych przez Administrację Budynków Komunalnych  w wysokości 50.000,-zł.
3. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane
zgodnie z załÄścznikiem nr 7.
 
§ 6
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.245.000,-zł w tym:
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości   2.245.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8
2.Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 60.200,-zł w tym:
- na cele publiczne związane z realizację zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osięgnięcia zysku w wysokości 60.200,-zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej, określony w załÄśczniku nr 10.
 
 
§ 8
1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 100.000,-zł  i wydatki na realizację zadań określonych:
- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 92.000,-zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 8.000,-zł.
 
§ 9
1.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizację  zadań inwestycyjnych,
zgodnie z załÄścznikiem nr 3.
2.Ustala się limity wydatków związanych z realizację wieloletnich programów
inwestycyjnych, zgodnie z załÄścznikiem nr 12.
 
 
 
§ 10
Ustala się limity zobowiązał z tytułu zacięganych  kredytów i pożyczek :
-  krótkoterminowych na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,-zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.201.700,-zł.
 
 
§ 11
1. Upoważnia się Wójta  do zacięgania zobowiązał:
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w cięgu roku przejściowego deficytu
   budżetu do wysokości 1.200.000,-zł,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów
   i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych
   w załączniku nr 12,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia cięgłości   
   działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000,-zł.
 
2. Upoważnia się Wójta  do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji  
    budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień  w  
   planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów
   własnych i wydatków nimi finansowanych,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
   dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 
§ 12
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.
 
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia z mocć obowiązującą od 1 stycznia 2008
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy.
 
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                      Zuzanna Bodurka