Walim, dnia     28.12.2010  r

OGŁOSZENIE  Nr   49/2010

Wójt Gminy Walim   o g Ĺ? a s z a

     

   Pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego na   parterze  budynku  w   Walimiu przy ulicy  Wyszyńskiego  nr 7,  złożonego z jednego pomieszczenia  tj. pokoju - kuchni  o łącznej powierzchni użytkowej  29,81 m 2, oraz pomieszczeń przynależnych – piwnicy o pow. 5,57 m 2 i WC o pow. 1,73 m 2 wraz  z udziałem wynoszącym  646/10 000 częśi we wspólnych częśiach budynku  i jego  urządzeniach  oraz   w działce gruntu numer  412/9 o powierzchni   754 m 2 na której położony jest powyższy budynek.  Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/00036813/2  prowadzonej w  SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Cena wywoławcza - 26 000, 00 zł.

Wadium –  2 600, 00 zł.

Przetarg   odbędzie się w dniu   31 stycznia 2011  roku  o godzinie   11 00  w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 .

 Warunkiem  przystępienia do przetargu  jest dokonanie  wpłaty wadium . Wadium można wpłacać gotówkę w  kasie Agencji PKO w  Walimiu  lub realizować płatność w formie  przelewu  bankowego lub elektronicznego  na  konto  Gminy  Walim  nr  konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział  Wałbrzych nie później niż  do dnia   26 stycznia  2011 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto  uznaje się datą lokacji środków  na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed  otwarciem przetargu .

Wadium  wpłacone przez uczestnika  przetargu , który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu  płatna jest  jednorazowo  nie później niż  do dnia  zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie  wpłaty  na konto  uznaje się  datą   lokacji środków na rachunku  Gminy . Termin  umowy notarialnej  zostanie wyznaczony  w cięgu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia  przetargu . Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje  przepadek  wadium, a przetarg czyni  niebyłym. Przetarg jest ważny bez względu na  liczbę uczestników, jeżeli chociaż  jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postępienie  powyżej ceny wywoławczej. O wysokości  postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1%  ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiętek złotych. Wójt Gminy  Walim  może  odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych  powodów, przy czym informacja  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana  do  publicznej wiadomości. Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do pokrycia  kosztów  związanych  z nabyciem nieruchomości  :

-         opłata  sądowa i notarialna .

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują  stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

   Termin do złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu  nieruchomości  zgodnie  z art. 34 ust.1 pkt 1  i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  upłynÄ?Ĺ?   7 grudnia  2010 r. 

 Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350 .

 Ogłoszenie  podlega opublikowaniu na stronie  internetowej  walim.bip.net.pl.