ZO/NIECZYSTOŚCI/7/2010                                  Walim, 24.12.2010 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim informuje, że w prowadzonym postępwaniu:
 
„Wywóz nieczystości stałych z obiektów ( budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, zakłady), placów i ulic na terenie Gminy Walim”
 
Na zapytanie odpowiedziała 1 firma:
 
Lp.
 
 
Nazwa
 
Cena brutto w zł
 
Uwagi
 
1
 
 
ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.
Ul. Piasta 16
58-304 Wałbrzych
 
729,82
-
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
 
ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.
Ul. Piasta 16
58-304 Wałbrzych
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Dziękuję za złożenie oferty.
 
Osoba do kontaktów (w godzinach pracy Zamawiającego):
 
Stanowisko                              Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki wodnej
Imię i nazwisko                        Adrianna Zygadło - Cioruń         
Tel.                                         74 84 94 353    
Fax.                                        74 84 94 355    
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

  

 UWAGA !!!

W dn. 15.12.2010 r. zmieniono zał. nr 2 Formularz ofertowy.

Zaktualizowany załącznik znajduje się w załÄśczeniu u dołu strony pn. "Zał. nr 2 NOWY Formularz ofertowy"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZO/NIECZYSTOŚCI/7/2010                             Walim, 13.12.2010 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest:
Przedmiot zamówienia obejmuje wywóz nieczystości stałych z obiektów ( budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, zakłady), placów i ulic na terenie Gminy Walim wyszczególnionych
w załączniku nr 1 wg. zawartych umów z:
1) Urząd Gminy Walim
2) Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu 
3) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu
 
Wywóz nieczystości stałych to opróżnianie pojemników raz w tygodniu, w które to pojemniki Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości administrowane przez w/w podmioty zgodnie z załącznikiem nr 1 określającym adres nieruchomości, wielkość i ilość pojemników Wykonawca ma obowiązek usuwania odpadów składowanych poza pojemnikami w obrębie ich usytuowania ( rozsypanych).
 
Wspólny Słownik Zamówień: 90.11.13.00-1 - usługi usuwania nieczystości
 
Termin wykonania zamówienia:
od 01/01/2011 do 31/12/2013
 
Proszę o podanie w ofercie cen netto i brutto (osobno dla pojemników 1100 l, 120 l oraz koszy), a także cenę ofertową brutto (wyliczoną ze wzoru podanego w zał. nr 2).
 
Informuję, że zaproponowane ceny (C0 – ceny ofertowe brutto) będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       Ofertą należyspo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację "Wywóz nieczystości stałych"   - z wykorzystaniem „formularza oferty” będącego załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zapytania,
2.       Do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
a.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b.       dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c.       wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
d.       kopie zezwolenia Wójta Gminy Walim na wywóz nieczystości stałych wydane w formie decyzji administracyjnej ważne w okresie trwania umowy
e.       zapewnienie odbioru nieczystości stałych na składowisko na okres obowiązywania umowy
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

 

Nazwa kryterium
Waga
cena
100

 

 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 22.12.2010 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko            Justyna Dobek        
tel.                                74 84 94 351  
fax.                               74 84 94 355  
w terminach                 godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego
 
stanowisko                   Inspektor ds. ochrony środowiska  
imię i nazwisko            Adriana Zygadło – Cioruń  
tel.                                 74 84 94353
fax.                                74 84 94 355 w terminach w godzinach pracy zamawiającego
w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego
 
Załączniki:
Wykaz pojemników ich ilość i lokalizacja (zał. nr 1)
Formularz ofertowy (zał. nr 2)
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman