Walim, 19.11.2010 r
 
INFORMACJA
 
                        W związku z rezygnację Wykonawcy z wykonania zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 312 814,55 PLN (słownie: trzysta dwanaście tysięcy osiemset czternaście złotych 55/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie CKiT w Walimiu” postępwanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 
 

 

 

KREDYT/2/2010                                               Walim, 26.10.2010 r.
   

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: KREDYT/2/2010 

Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 312 814,55 PLN (słownie: trzysta dwanaście tysięcy osiemset czternaście złotych 55/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie CKiT w Walimiu

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:

Deutsche Bank PBC SA O/Wałbrzych
Plac Magistracki 5
58-300 Wałbrzych                                             

Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę:  27 599,52 PLN brutto

Wybrany wykonawca obowiązany jest przygotować umową i skontaktować się z Zamawiającym w sprawie jej podpisania w terminie od dnia 02.11.2010 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:   
 
Nr oferty
 
NAZWA I ADRES FIRMY
Cena oferty brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
 
 
Deutsche Bank PBC SA O/Wałbrzych
 
Plac Magistracki 5
 
58-300 Wałbrzych
 
27 599,52
100
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie odrzucono żadnej z ofert
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców
 

środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu).
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.)
  
Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki
Wiesław Zalas
 
 
UWAGA !!! <19.10.2010 r.> INFORMACJA DODATKOWA
 
Ĺąródło spłaty kredytu na kwotę 312 814,55 zł:
- „Umowa z Samorządem Województwa DolnoŚląskiego nr. 000060-6922-UM0100201/09 z dn. 28.09.2009 r.
 
- dochody własne Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
 
- zwrot podatku VAT
 
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 284277-2010 z dnia 2010-10-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 243 367,00 PLN (słownie: dwieście czterdziełci trzy tysięce trzysta sześćdziesięt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie...
Termin składania ofert: 2010-10-22

 
KREDYT/2/2010                                                           Walim, 18.10.2010 r.
 
 
Numer ogłoszenia: 291369 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 284277 - 2010 data 13.10.2010 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samorządowa Instytucja Kultury pn.: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. (74) 845 72 30, fax. (74) 845 72 30.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7)
 • W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: TAK
 
Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki
Wiesław Zalas
 

 

 

KREDYT/2/2010                                        Walim, 18.10.2010 r.
  

Numer ogłoszenia: 290431 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 284277 - 2010 data 13.10.2010 r.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samorządowa Instytucja Kultury pn.: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. (74) 845 72 30 (74) 845 72 30,
fax. (74) 845 72 30.
 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: NAZWA.
 • W ogłoszeniu jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 243 367,00 PLN (słownie: dwieście czterdziełci trzy tysięce trzysta sześćdziesięt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie CKiT w Walimiu.
 • W ogłoszeniu powinno być: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 312 814,55 PLN (słownie: trzysta dwanaście tysięcy osiemset czternaście złotych 55/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie CKiT w Walimiu.
 
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 • W ogłoszeniu jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 243 367,00 PLN (słownie: dwieście czterdziełci trzy tysięce trzysta sześćdziesięt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie CKiT w Walimiu.
 • W ogłoszeniu powinno być: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 312 814,55 PLN (słownie: trzysta dwanaście tysięcy osiemset czternaście złotych 55/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie CKiT w Walimiu..
 
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 243 367,00 PLN (słownie: dwieście czterdziełci trzy tysięce trzysta sześćdziesięt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie CKiT w Walimiu, Udzielenie kredytu w jednej transzy 243 367,00 zł (dwieście czterdziełci trzy tysięce trzysta sześćdziesięt siedem złotych 00/100) do 19.11.2010 r. Obsługa kredytu do 31.12.2011 r. PłatnoĹ?Ä? kredytu w jednej transzy do 19.11.2010 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2011 roku z możliwościę spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 4 do SIWZ) Odsetki płacone będą w okresach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 30.12.2011 r. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowią poręczenie z Urządu Gminy w Walimiu (Uchwała Nr. LI/290/2010 Wójta Gminy Walim).
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 312 814,55 PLN (słownie: trzysta dwanaście tysięcy osiemset czternaście złotych 55/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie CKiT w Walimiu, Udzielenie kredytu w jednej transzy 312 814,55 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy osiemset czternaście złotych 55/100) do 19.11.2010 r. Obsługa kredytu do 31.12.2011 r. PłatnoĹ?Ä? kredytu w jednej transzy do 19.11.2010 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2011 roku z możliwościę spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 4 do SIWZ) Odsetki płacone będą w okresach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 30.12.2011 r. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowią poręczenie z Urządu Gminy w Walimiu (Uchwała Nr. LI/290/2010 Wójta Gminy Walim). 
Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki
Wiesław Zalas
 

 

KREDYT/2/2010                                          Walim, 13.10.2010 r.
Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 243 367,00 PLN (słownie: dwieście czterdziełci trzy tysięce trzysta sześćdziesięt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie CKiT w Walimiu
Numer ogłoszenia: 284277 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowa Instytucja Kultury pn.: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu , Ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. (074) 845 72 30 (074) 845 72 30, faks (074) 845 72 30.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckit.cal.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 243 367,00 PLN (słownie: dwieście czterdziełci trzy tysięce trzysta sześćdziesięt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie CKiT w Walimiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 243 367,00 PLN (słownie: dwieście czterdziełci trzy tysięce trzysta sześćdziesięt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie CKiT w Walimiu, Udzielenie kredytu w jednej transzy 243 367,00 zł (dwieście czterdziełci trzy tysięce trzysta sześćdziesięt siedem złotych 00/100) do 19.11.2010 r. Obsługa kredytu do 31.12.2011 r. PłatnoĹ?Ä? kredytu w jednej transzy do 19.11.2010 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2011 roku z możliwościę spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 4 do SIWZ) Odsetki płacone będą w okresach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 30.12.2011 r. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowią poręczenie z Urządu Gminy w Walimiu (Uchwała Nr. LI/290/2010 Wójta Gminy Walim).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.12.2011.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, pełnomocnictw osób składających ofertą, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) - Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjącie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

o        - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) załwiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego załwiadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 22.10.2010 r. godz. 12:30, Urząd Gminy Walim,

Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad

 


 

Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki
Wiesław Zalas