Walim , dnia     21.09.2010 r.
 
I N F O R M A C J A
 
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (   Dz.U z 2004 r Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wynik rokowań przeprowadzonych 14 września  2010 roku w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1b położonego w Zagórzu Śląskim przy ulicy Głównej nr 16 . Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/ 00031067/2 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu .
1/ Liczba osób dopuszczonych do rokowań - 3
    Liczba osób niedopuszczonych do rokowań – 3
 
2/ Cena wywoławcza nieruchomości : 30 000, 00 zł.
 
3/ Najwyższa cena osięgnięta w rokowaniach : 50 000, 00 zł.
 
4/  Imię i nazwisko nabywcy : Sabina Dobrowolska
 
Informację o wyniku rokowań wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy Walim ul. Boczna nr 9, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.Walim.pl