Walim, dnia 17.09.2010 r. .
 
 
Informacja 
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wynik rokowań przeprowadzonych 10 września 2010 r.       w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na sprzedaż niżej wymienionych działek położonych w Zagórzu Śląskim :
 
1/ działka numer 220/1 o pow. 1925 m 2   cena wywoławcza - 38 000 zł.
2/ działka numer 220/2 o pow. 1853 m 2  cena wywoławcza - 37 000 zł.
3/ działka numer 220/3 o pow. 1635 m 2  cena wywoławcza - 30 000 zł.
 
 W związku z brakiem oferentów rokowania nie doszły do skutku tj. zakośczyćy się wynikiem negatywnym.
 
 Informację o wyniku  rokowań wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy Walim ul. Boczna nr 9, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej www.bip. walim.