Walim, dnia 9.08.2010 r.
 
               Ogłoszenie Nr 42/2010
               Wójt Gminy Walim
  
ogłasza rokowania na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 1b, położonego na parterze budynku w Zagórzu Śląskim przy ulicy Głównej nr 16, złożonego z kuchni, pokoju, wc i zaplecza o łącznej powierzchni użytkowej 67,34 m 2 wraz z udziałem wynoszącym 1418/10 000 we wspólnych częśiach budynku i jego urządzeniach oraz w działce gruntu numer 371/3 o powierzchni 474 m na której położony jest powyższy budynek
1/Nieruchomość   stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej   Nr SW1W/00031067/2.
2/ Cenę wywoławczą do rokowań ustala się w wysokości  30 000, 00 zł. 
3/ Przetargi   zakośczone wynikiem negatywnym przeprowadzono 14 maja 2010 r. oraz 2 lipca 2010 r. 
 
4/ Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać   w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 pokój nr 1 najpóźniej do dnia 8 września 2010 r. w formie pisemnej w zamkniętych kopertach
( z napisem : zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zagórzu ĹŚl. przy ulicy Głównej 16/1 b)    do zgłoszenia należy dołączył kopię dowodu wpłaty zaliczki.
5/ Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba
 prawna lub inny podmiot
- datą sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
   bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
6/ Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9 
14 września 2010 r. o godzinie 10 00 .
7/ Warunkiem przystępienia do rokowań jest dokonanie wpłaty zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w kwocie 3 000,00 zł,-    Zaliczką można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim Nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia 8 września 2010 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy.   Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
8/ Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w tej częśi, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób. Cel prowadzenia rokowań - uzyskanie najwyższej ceny.
9/ Zastrzega się, że komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
10/ Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
 - opłata sądowa i notarialna.
11/ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ?   7.04.2010 roku.
 12/Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń. 
13/Szczegółowe informacje o warunkach rokowań można uzyskać w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu lub pod numerem telefonu 74 8494 350 .
14/ Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.bip.Walim oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Zagórzu Śląskim.