Walim, dnia 05 sierpnia 2010 r.
 
OGŁOSZENIE Nr 41 / 2010
Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:   
 

 

Oznaczenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena
wywoławcza ( w zł )
Wadium
(w zł )
Postępienie
( w zł )
 
Działka nr 271
Powierzchnia
2,5452 ha
księga wieczysta numer SW1W/00035456
 obręb Zagórze Śląskie
 
Działka niezabudowana                   o ksztaście regularnym, zlokalizowana na skłonie,            na peryferiach miejscowości,                 w sąsiedztwie Ĺ?Ä?k i pastwisk.            W ewidencji gruntów oznaczona jest jako pastwisko.
 
 
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast studium uwarunkowań                            i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznacza działkÄ? pod tereny rolnicze.
 
 
62 000  
 
6 000
 
 
nie mniej niż
620

 

 
 Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2010r o godzinie 10.00                                                      w sali narad w Urządzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacÄ? wadium w pieniądzu, w wysokości 6 000 zł, nie później niż do dnia 13 września 2010r. na konto Gminy Walim Numer 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524, Gmina Walim, ul. Boczna 9. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto, uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy.                                                                                                                                              Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu. 
- dowodu tożsamości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępwania przetargowego.
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 620 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.
Cena nieruchomości, osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu bez usprawiedliwienia, spowoduje odstępienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości:
-           Opłata sądowa i notarialna.
Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości jej zagospodarowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju wykazanych użytków zbywanej nieruchomości w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz.2603 ze zm.), upłynÄ?Ĺ? w dniu 28 kwietnia 2010 roku.

Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. Nr 7, tel. 074 8494 350. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl. oraz zamieszczeniu w Tygodniku Wałbrzyskim.