UWAGA!!! <17.08.2010 r.>
 
W związku z zaistniałÄ? pomyłkÄ? (błąd rachunkowy w ofercie nr 1), która nie została zauważona przed ogłoszeniem wyników, Gmina Walim informuje, że wyliczenia kwoty brutto w w/w ofercie zostały przez Wykonawcę poprawione. Kwota brutto uległa zmianie (zmiana z 144 375,92 zł brutto na 152 500,40 zł brutto). Przy ponownej ocenie ofert wzięto już pod uwagę kwotę właściwÄ?. Omyłka nie miała wpływu na wynik postępwania, ponieważ oferta nr 1 pozostała ofertą najkorzystniejszą.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 17.08.2010 r. (po uwzględnieniu poprawek) znajduje się w załączniku u dołu strony.
 

 

Przewozy/13/2010                                       Walim, 2.08.2010 r.
   
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Przewozy/13/2010
Nazwa zadania: świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim oraz dowóz dzieci klas 0-III kursem zamkniętym do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu w roku szkolnym 2010/2011
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
„WALIM-TRANS” Kwiatkowski & Piątek Spółka Jawna
Ul. Różana 1
58-320 Walim
                       
W prowadzonym postępwaniu odrzucono ofertą nr 4 na podstawie:
·         uzasadnienie prawne: art. 13, pkt.1,2 Ustawy o transporcie drogowym z dn. 06.09.2001 r. tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późniejszymi zmianami,
·         uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie posiada licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę:
144 375,92PLN brutto
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 09.08.2010 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:
      

 

 
Nr oferty
 
NAZWA I ADRES FIRMY
Cena oferty brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
 
„WALIM-TRANS” Kwiatkowski & Piątek Spółka Jawna
Ul. Różana 1
58-320 Walim
144 375,92
100
2
 
Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD
Ul. Wysockiego 13A
58-300 Wałbrzych
170 753,60
84,55
3
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ĺświdnicy Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 1D
58-100 Ĺświdnica
339 916,00
42,47
4
 
HOFITRAVEL Hofman Mariusz
Ul. Beethovena 12
58-300 Wałbrzych
 
-
-

 

 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu została odrzucona oferta nr 4
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu został wykluczony 1 wykonawca (oferta nr 4)
 
środki ochrony prawnej
 
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępwania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjćtej przez zamawiającego w niniejszym postępwaniu, lub
2) zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
w niniejszym postępwaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub droga elektroniczna, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.
 
 
Wójt Gminy Walim
 
/-/ Adam Hausman

 


 

>>> UWAGA !!! dn.22.07.2010 r. !!! <<<

Z uwagi na fakt, że w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) omyłkowo podano niewłaściwÄ? liczbę dni (zamiast 5 niedziel powinno być 57) dodano nowy załącznik o nazwie "Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy", a stary został usunięty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>>> UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert !!! <<<

Termin składania przedłużono do dnia 26.07.2010 r. do godz. 12:00 ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do SIWZ.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Przewozy/13/2010                                                           Walim, 21.07.2010 r.

  
Numer ogłoszenia: 217702 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208070 - 2010 data 14.07.2010 r.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o minimalnej liczbie miejsc siedzących - 33.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o ilości minimum 35 miejsc siedzących.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 23.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 26.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat..
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

Przewozy/13.2010                                                                 Walim, 20.07.2010r. 

 

 

>>> UWAGA !!! Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 19.07.2010 r. dostępne są w załączniku u dołu strony <<<

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Przewozy/13/2010                                          Walim, 14.07.2010 r.
 
Walim: świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim oraz dowóz dzieci klas 0-III kursem zamkniętym do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu w roku szkolnym 2010/2011
Numer ogłoszenia: 208070 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice w granicach administracyjnych Gminy Walim oraz dowóz dzieci klas 0-III kursem zamkniętym do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu w roku szkolnym 2010/2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres usług obejmuje: - publiczny regularny transport osób na trasie (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2a): a). Dziećmorowice - Wałbrzych b). Wałbrzych - Dziećmorowice z zastosowaniem cen biletów nie wyższych niż obecnie obowiązujące, podane w załączniku Nr 3. Przewóz osób ma się odbywać w ramach transportu publicznego, - dowóz dzieci klas 0-III z miejscowości Nowy i Stary Julianów oraz Dziećmorowice, do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, odbiór dzieci po zająciach lekcyjnych dowóz ich do w/w miejscowości, według rozkładu stanowiącego załącznik nr 2b do niniejszej umowy (dopuszcza się nieznaczną modyfikację rozkładu przed podpisaniem umowy z Wykonawcę). 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki : - Nr 2a i 2b - HARMONOGRAMY KURSÓW - Nr 3 - obowiązujące ceny biletów (dot. transportu zbiorowego) 1.3. Dodatkowe informacje: 1) Rozliczenie usługi będzie prowadzone na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów. 2) Do realizacji usługi transportu zbiorowego osób na trasie Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice Wykonawca zapewni środki transportu w ilości co najmniej 1 autobusu o ilości łącznej co najmniej 28 miejsc siedzących i stojących oraz 17 miejsc siedzących i stojących (w godzinach popołudniowych i wieczornych , tj. od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i Ĺświąta) 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o ilości minimum 35 miejsc siedzących..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.08.2011.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 

 

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda m.in.: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ), Ocena speśniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły speśnia-nie speśnia, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia speśniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny speśniania tych warunków w oparciu o załÄśczone do oferty dokumenty.
 

 

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ) oraz wykaz wykonanych i wykonywanych usług (zał. nr nr 4 do SIWZ).
 

 

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada potencjał techniczny, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ) oraz wykaz pojazdów (autobusów), którymi realizowane będzie zamówienie (zał. nr nr 5 do SIWZ).
 

 

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada osoby zdolne do wykonywania zamówienia, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ)
 

 

o        W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia, zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych (zał. nr nr 6 do SIWZ)
 

 

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconÄ? polisą, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 23.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Termin i miejsce otwarcia ofert: 23.07.2010 godzina 12:30, miejsce: Gmina Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

·         III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny speśniania tego warunku

 

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.2) ZALICZKI

 

III.1) WADIUM

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przewozy/13/2010                                              Walim, 16.07.2010 r.
 
 
Numer ogłoszenia: 213354 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208070 - 2010 data 14.07.2010 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3)
 • W ogłoszeniu jest: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o ilości minimum 35 miejsc siedzących.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o ilości łącznej co najmniej 35 miejsc siedzących i stojących.
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 

 

 
Numer ogłoszenia: 215828 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208070 - 2010 data 14.07.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o ilości łącznej co najmniej 35 miejsc siedzących i stojących.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3) Do realizacji usługi dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu, z miejscowości Stary Julianów, Nowy Julianów i Dziećmorowice, Wykonawca zapewni środek transportu w ilości 1 autobusu o minimalnej liczbie miejsc siedzących - 33.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Zakres usług obejmuje: - publiczny regularny transport osób na trasie (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2a).
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakres usług obejmuje: - publiczny regularny transport osób na trasie (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2a). Zamawiający dopuszcza zmianę rozkładu jazdy w granicach 5-10 minut.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 2) Do realizacji usługi transportu zbiorowego osób na trasie Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice Wykonawca zapewni środki transportu w ilości co najmniej 1 autobusu o ilości łącznej co najmniej 28 miejsc siedzących i stojących oraz 17 miejsc siedzących i stojących (w godzinach popołudniowych i wieczornych , tj. od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i Ĺświąta).
 • W ogłoszeniu powinno być: 2) Do realizacji usługi transportu zbiorowego osób na trasie Dziećmorowice - Wałbrzych - Dziećmorowice Wykonawca zapewni środki transportu w ilości co najmniej 1 autobusu o ilości łącznej co najmniej 28 miejsc siedzących i stojących oraz 1 autobusu o łącznej ilości 17 miejsc siedzących i stojących (w godzinach popołudniowych i wieczornych , tj. od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i Ĺświąta).
               Wójt Gminy Walim  
Adam Hausman