Walim, dnia 07.lipca 2010 r.
 
 
I N F O R M A C J A
 
Wójt Gminy Walimdziałając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wynik I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 01 lipca 2010 r. na sprzedaż działki nr 144/5 o powierzchni 0,2728 ha, położonej w Niedźwiedzicy.
 
  1. Data przetargu – 01 lipca 2010 rok
  2. Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9
  3. Rodzaj przetargu – I przetarg ustny nieograniczony
  4. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 144/5 o powierzchni 0,2728 ha w Niedźwiedzicy, dla której prowadzona jest w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta SW1W/00030392.
  5. Cena wywoławcza – 6 800 złotych
W związku z brakiem oferentów przetarg nie doszedł do skutku tj. zakośczyć się wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9 oraz zamieszcza się na stronie internetowej walim.bip.net.pl