I N F O R M A C J A
 
Wójt Gminy Walimdziałając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wynik I przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 01 lipca 2010 r. na sprzedaż działki nr 261 o powierzchni 0,4316 ha, położonej w Zagórzu Śląskim:
 
  1. Data przetargu – 01 lipca 2010 rok
  2. Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9
  3. Rodzaj przetargu – I przetarg ustny ograniczony
  4. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 261 o powierzchni 0,4316 ha w Zagórzu Śląskim, dla której prowadzona jest w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta SW1W/00029123/6
  5. ilość osób dopuszczonych do przetargu – 1
  6. Osób nie dopuszczonych - brak
  7. Cena wywoławcza – 11 000 złotych
  8. najwyższa cena osięgnięta w przetargu – 11 110 złotych
  9. Nabywca: Jan Adamowicz

Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9 oraz zamieszcza się na stronie internetowej walim.bip.net.pl