Walim, 01.07.2010 r.
 
Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń prasowych w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury edukacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2007-2013
 
Nr sprawy: ZO/Ogłoszenie/4/2010
 
Postępwanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).
 
 
1.     Beneficjent (Zamawiający):
 
           Gmina Walim
                 Ul. Boczna 9
                 58-320 Walim
                     REGON 890718290
                 NIP 886-25-72-773
 
2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013:
 
„Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie” - w ramach działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
 
 
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dwa ogłoszenia prasowe o charakterze informacyjno-promocyjnym w gazecie o zasięgu lokalnym obejmujących teren POWIATU WAŁBRZYSKIEGO o łącznej sprzedaży lub ewentualnie innej formie dystrybucji na wyżej opisanym terenie w ilości co najmniej 3.000 egzemplarzy.
Pierwsze z ogłoszeń (pierwsza część zamówienia) ma być opublikowane w terminie do 30 lipca 2010 i musi mieć minimalne wymiary: 123 mm wys. x 262 mm szer. oraz pełny kolor.
Drugie z ogłoszeń (druga część zamówienia) ma być opublikowane w terminie między 23 a 27 sierpnia 2010 i musi mieć minimalne wymiary: 123 mm wys. x 262 mm szer. oraz pełny kolor.
Zamawiający dopuszcza modyfikację minimalnych rozmiarów ogłoszeń w granicach tolerancji 10% od podanych wyżej wielkości minimalnych, z zastrzeżeniem, iż zmniejszenie jednego z rozmiarów (wysokości lub szerokości) musi zostać zrekompensowane wzrostem drugiego z rozmiarów, tak aby całkowita powierzchnia każdego z oferowanych ogłoszeń nie była mniejsza niż powierzchnia ogłoszeń wynikająca z określonych wyżej wymiarów minimalnych.
Zakres zamówienia obejmuje:         
                               
 
- zaprojektowanie ogłoszeń prasowych z ich w formacie pdf
 
- publikację ogłoszeń prasowych we wskazanym wyżej terminie - po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),
 
- przesłanie na adres beneficjenta (zamawiającego) dokumentacji dokonanych publikacji – 1 egz. gazety/-et zawierającej/-ych ogłoszenia prasowe będące przedmiotem zamówienia
 
 
Ogłoszenia prasowe muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne:
 
-  logo Unii Europejskiej speśniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

-  logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego

-  herb (logotyp) Województwa DolnoŚląskiego
 
 przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WD pod adresem: http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3819&mId1=3580
 
-  hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie  - dla rozwoju Dolnego Śląska

informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.  „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoŚląskiego na lata 2007-2013”

-  informacja o współfinansowaniu projektu z innych źródeł tj. z budżetu Gminy Walim

-  nazwa projektu, tj. „Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Województwo DolnoŚląskie”

-  informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z informację podaną przez beneficjenta (zamawiającego) na zleceniu realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym)

-  nazwę i herb (logotyp) beneficjenta: Gmina Walim (herb zostanie przekazany wykonawcy drogę mailową wraz ze zleceniem realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym)

-   informację opisową oraz zdjącie dotyczące realizowanego/zrealizowanego projektu (treść opisu oraz zdjącie zostaną przekazane wykonawcy droga mailową wraz ze zleceniem realizacji pierwszej/drugiej częśi zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym)

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena  - waga 100%    
 
 
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna brutto społród złożonych ofert: cenę łączną brutto oferty badanej x 100 pkt.
 
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
  • Miejsce realizacji zamówienia: gazeta o zasięgu lokalnym obejmującym cały teren powiatu wałbrzyskiego o łącznej sprzedaży lub ewentualnie innej formie dystrybucji na wyżej opisanym terenie w ilości co najmniej 3.000 egzemplarzy
  • Termin realizacji zamówienia:
- pierwsza część zamówienia - do dnia 30 lipca 2010
- druga część zamówienia - między 23 a 27 sierpnia 2010
               
 
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urządzie Gminy Walim w Walimiu przy ul. Bocznej 9 w pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 09.07.2010 r. do godz. 12.00.

 
 

z dopiskiem:  „ Oferta na ogłoszenia prasowe – hala sportowa.”

 
Oferty, które wpłynÄ? do siedziby Urządu Gminy Walim po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
 
 
 

7. Opis warunków udziału w postępwaniu:

 
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiada doświadczenie w zakresie przygotowania i publikacji ogłoszeń o charakterze informacyjno-promocyjnych , w tym w szczególności dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów wspólnotowych lub krajowych.
 
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 
 
 

1.      Ofertą cenową zał. nr 1

 

2.      Aktualny wypis z rejestru lub załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

 

3.      W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia – umową konsorcjum.

4.      Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypeśniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do ogłoszeń prasowych – zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WD pod adresem: http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3580.
Wytyczne są również dostępne w materiale szkoleniowym dla beneficjentów programu  RPO WD dostępnym pod adresem: ?p=document&action=save&id=2197&bar_id=1337
 
 
Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność                     z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.
Ocena speśniania warunków udziału w postępwaniu dokonana będzie w następujący sposób: speśnia, nie speśnia.
 
 

8. Rozstrzygniecie postępwania i zlecenie realizacji zamówienia

 
Postępwanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 09 lipca 2010 o godz. 12:00. O wynikach postępwania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogę faxową lub mailową najpóźniej w dniu
12 lipca 2010 do godz. 12.00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępwania zostanie skierowane zlecenie realizacji pierwszej częśi zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia w/w terminów w sytuacji, gdyby wynikało z konieczności przedłużenia analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentów.
 Zlecenie realizacji drugiej częśi zamówienia zostanie przesłane do dnia 18 sierpnia 2010.
Beneficjent (zamawiający) dokona formalnej akceptacji zaprojektowanych ogłoszeń prasowych (lub wniesie do nich uwagi) w cięgu 7 godzin roboczych od momentu przesłania projektu (wizualizacji) ogłoszenia na fax beneficjenta o nr 74 849 43 55 oraz na adres mailowy: przetargi@walim.pl, przy czym okres roboczy w odniesieniu do niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 7.30 do 15.30
 
 
Walim, dnia 01 lipiec 2010 r.
 
 
Sporządziła:
Justyna Dobek