Walim , dnia     21.06.2010 r.
 
I N F O R M A C J A
 
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (   Dz.U z 2004 r Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wynik I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego 14 czerwca 2010 roku w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na sprzedaż działki numer  96/4 położonej w Walimiu . Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/ 00071220/5  prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.
 
 1/ Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1
    Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
 
2/ Cena wywoławcza nieruchomości:  45 000 zł.
 
3/ Najwyższa cena osięgnięta w przetargu –   45 450 zł. +22% VAT cena brutto 55 449 zł.
 
4/ Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości :   Paweł Kasprzak
 
Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy Walim ul. Boczna nr 9, ponadto zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.Walim.pl