Kredyt/11/2010                                        Walim, 2010-07-09
 
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Kredyt/11/2010            
Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion piÄ?Ä?set tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu
Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu
Ul. Rynek 23
58-300 Wałbrzych
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta zawierała najniższą cenę.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od dnia 19.07.2010 r.Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty:
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena
Liczba punktów w kryterium cena
1
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu
Ul. Rynek 23
58-300 Wałbrzych
109 245,62
100
2
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna
Oddział Jelenia Góra
Ul. Krótka 25
58-500 Jelenia Góra
123 931,20
88,15
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie została odrzucona żadna z ofert.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sadu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępwania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjćtej przez zamawiającego w niniejszym postępwaniu, lub
2) zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
w niniejszym postępwaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub droga elektroniczna, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduję się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 z p.zm.)
 
Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 
 
 
UWAGA !!!
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn.15.06.2010 r. oraz 16.06.2010 r. dotyczące przetargu  dostępne są w załącznikach u dołu strony pn. „Odpowiedź na zapytanie z dn. 15.06.2010 r." oraz „Odpowiedź na zapytanie z dn. 16.06.2010 r."
 
Dodatkowe informacje dostępne są w załączniku pn. "Dodatkowe informacje dot. kredytu"
 
 
 
Kredyt/11/2010                                                             Walim, 10.06.2010 r.
 
Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion piÄ?Ä?set tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
Numer ogłoszenia: 162692 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnoŚląskie, tel. 074 8494340.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: walim.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion piÄ?Ä?set tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion piÄ?Ä?set tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Udzielenie kredytu w jednej transzy 1.500.000,00 (jeden milion piÄ?Ä?set tysięcy złotych 00/100) do 31.07.2010 r. Obsługa kredytu do 31.12.2011 r. PłatnoĹ?Ä? kredytu w jednej transzy do 31.07.2010 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2011 roku z możliwościę spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 4 do SIWZ) Odsetki płacone będą w okresach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 30.12.2011 r. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowią weksel in blanco wraz z deklarację wekslową..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupeśniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częśiowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakośczenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania speśniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępwaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępwaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Termin i miejsce otwarcia ofert: 30.06.2010 godzina 12:30, miejsce: Urząd Gminy Walim
Ul. Boczna 9 58-320 Walim, sala narad
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępwania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częśi zamówienia: nie
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman