Walim, dnia 27.05.2010 r.
 
               Ogłoszenie Nr 32/2010
               Wójt Gminy Walim
  
ogłasza rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej, określonej numerem geodezyjnym 220/2 o powierzchni 1853 m 2 , nieuzbrojonej w urządzenia infrastruktury technicznej, położonej w Zagórzu Śląskim przy drodze szutrowej, jednostka ewidencyjna Walim, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo- usługową .
1/Nieruchomość   stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej   Nr SW1W/00063914/8.
2/ Cenę wywoławczą do rokowań ustala się w wysokości  37 000, 00 zł. + 22% VAT.
3/ Przetargi   zakośczone wynikiem negatywnym przeprowadzono   1 marca 2010 r. oraz 12 maja 2010 r.   
4/ Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać   w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 pokój nr 1 najpóźniej do dnia  24 czerwca 2010 r. w formie pisemnej w zamkniętych kopertach
( z napisem : zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr 220/1 położonej w Zagórzu ĹŚl.)    do zgłoszenia należy dołączył kopię dowodu wpłaty zaliczki.
5/ Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba
 prawna lub inny podmiot
- datą sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
   bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
6/ Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9 
30 czerwca 2010 r. o godzinie 10 00 .
7/ Warunkiem przystępienia do rokowań jest dokonanie wpłaty zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w kwocie 3 700,00 zł,-    Zaliczką można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim Nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia 24 czerwca 2010 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy.   Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
8/ Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w tej częśi, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób. Cel prowadzenia rokowań - uzyskanie najwyższej ceny.
9/ Zastrzega się, że komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
10/ Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem  nieruchomości :
 - opłata sądowa i notarialna.
11/ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ?   24.12. 2009 roku.
 12/Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi   możliwości zagospodarowania działki . 
13/Szczegółowe informacje o warunkach rokowań można uzyskać w pokoju nr 7
Urządu Gminy w Walimiu lub pod numerem telefonu 74 8494 350 .
14/ Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.bip.Walim oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Zagórzu Śląskim.